موافقت نامۀهمکاری ستراتیژیک میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند