موافتنامه همکاری‎های دراز مدت ستراتیژیک میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا