موافقتنامۀ همکاری دوجانبه میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری فدرالی آلمان