همکاری‎های درازمدت ستراتیژیک میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و آسترلیا