فرمان رئیس‎جمهور اسلامی افغانستان در مورد ادغام ریاست دفتر ریاست جمهوری در ساختار تشکیلاتی ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران و تقرر رئیس آن

فرمان رئیس‎جمهور  اسلامی افغانستان در مورد ادغام ریاست دفتر ریاست جمهوری در ساختار تشکیلاتی ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران و تقرر رئیس آن اداره
به منظور بهبود امور و جلوگیری از تعدد ادارات مربوط به مقام ریاست جمهوری ا.ا و بوجود آوردن اداره خدمتگذار مردم و حسابده، مراتب آتی منظور است :
۱- ادغام ریاست دفتر مقام ریاست جمهوری ا.ا در ساختار تشکیلاتی ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران
۲- تقرر محترم عبدالسلام رحیمی در بست خارج از رتبه بحیث رئیس عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران
۳- اشتراک رئیس عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران در تمام جلسات شورای وزیران بحیث منشی
۴- رئیس عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران موظف است به اسرع وقت ممکنه تشکیل جدید آن اداره که ادغام ریاست دفتر ریاست جمهوری ا.ا در ساختار تشکیلاتی ریاست عمومی اداره امور و دارالنشای شورای وزیران بوجود آمده با لایحه وظایف و تعیینات آن ترتیب و غرض منظوری به مقام ریاست جمهوری ا.ا ارائه نماید.