فرمان رئیس جمهورغنی در مورد تقرر رئیس و معاونین ریاست اجرائی حکومت

بتاسی ازحکم ماده پنجاهم قانون اساسی و در روشنی موافقتنامه میان دو تیم انتخاباتی در مورد ساختار حکومت وحدت ملی ایجاد پست های رئیس اجرائی با وظایف صد راعظم اجرایی، معاون اول رئیس اجرائی و معاون دوم رئیس اجرایی جمهوری ا.ا و همزمان تقرر ذوات آتی :
۱- محترم داکتر عبدالله عبدالله بحیث رئیس اجرایی حکومت
۲- محترم انجنیر محمد خان بحیث معاون اول رئیس اجرایی حکومت
۳- محترم حاجی محمد محقق بحیث معاون دوم رئیس اجرایی حکومت
منظور است
از بارگاه خداوند متعال موفقیت های مزیدشان را در امر خدمتگزاری به مردم افغانستان، استدعا می نمایم.