فرمان رئیس جمهورغنی در مورد تقرر مشاور امنیت ملی جمهوری ا.ا

بتاسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان، تقرر محترم محمد حنیف اتمر در بست خارج رتبه به حیث مشاور امنیت ملی  جمهوری اسلامی افغاسنتان، منظور است.
از بارگاه خداوند متعال موفقیت های مزیدشان را در امر خدمتگزاری به مردم افغانستان، استدعا می نمایم.