فرمان رئیس جمهورغنی در مورد تقرر نماینده فوق العاده رئیس جمهور

بتاسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان ، و به منظور اصلاح اداره، بهبود و توسعه حکومت داری خوب تقرر محترم آقای احمدضیا مسعود، سابق معاون اول رئیس جمهوری اسلامی افغانستان که از تجارب و اندوخته های خوبی در اداره کشور برخوردار می باشد، بحیث نماینده فوق العاده رئیس جمهوری در امور اصلاحات و حکومت داری خوب، منظور است.

از بارگاه خداوند متعال موفقیت های مزیدشان را خواهانم.