فرمان رئیس جمهورغنی در مورد تعیین سرپرست در وزارت ها و ادارات مستقل

فرمان رئیس جمهور اسلامی افغانستان در مورد تعیین سرپرست  در وزارت ها و ادارات مستقل جمهوری اسلامی افغانستان و جلوگیری از مقرری ها و انفکاک کارکنان در ادارات مربوط
به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان، و به منظور جلوگیری از سکتگی در اجرای کار وزارت ها و ادارات مستقل جمهوری ا.ا مراتب آتی منظور است :
۱-  همه وزاری کابینه و روسای ادارات مستقل قبلی، الی تقرر وزرا و روسای ادارات مستقل جدید، از امور وزارت ها و ادارات مربوط سرپرستی نمایند.
۲- همه وزارت ها و ادارات مستقل جمهوری ا.ا الی تعیین وزاری جدید و روسای ادارات مستقل جدید از هر گونه مقرری و انفکاک کارکنان خویش جدا خودداری نمایند.