فرمان رئیس جمهورغنی در مورد تقرر داکتر حضرت عمر زاخیلوال بحیث سرپرست وزارت مالیه جمهوری ا.ا

به منظور جلوگیری از سکتگی در امور مربوط، توظیف داکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر اسبق وزارت مالیه جمهوری ا.ا بحیث سرپرست آن وزارت منظور است.
از بارگاه خداوند متعال موفقیت های مزیدشان را در امر خدمتگذاری به مردم افغانستان استدعا دارم.