قرارداد همکاری‎های امنیتی و دفاعی میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایاالت متحده امریکا