گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۴عقرب سال ۱۳۹۳

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۴عقرب سال ۱۳۹۳

جلسه کابینه  حکومت وحدت ملی، با تلاوت آیات متبرکه کلام الله مجید، تحت ریاست جلالتمآب داکتر محمد اشرف غنی  رئیس  جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.
طبق اجندا، محترم رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اجراآت و فعالیت های انجام شده یکماهه آن ریاست به جلسه معلومات مفصل داده افزودند:
بر طبق موافقتنامه عقد شده، رئیس اجرائیه موظف است تا گزارش اجراآت خویش را در روشنی با اهداف قبلاً تعیین شده به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ارایه نماید، بر مبنای آن ریاست اجرائیه طی یکماه گذشته در جلسات شورای وزیران موضوعات ذیل را مطرح و به ارگان های ذیربط وظیفه مشخص سپرده است:
• بحث روی مشکل قلت و صعود قیم مواد سوخت (چوب، تیل، گاز مایع و ذغال سنگ) در ایام زمستان.
• رسیده گی به معتادان، ایجاد سر پناه موقت برای آن ها و مراقبت و تداوی آنها در کمپ قبلاً تعیین شده فینکس.
• تدویر بیشتر از بیست مجلس با سرپرست وزارت ها به منظور تشریک مساعی، همکاری و هماهنگی در پیش برد امور مربوط به آنها.
• تحلیل امور مالی کشور، اتخاذ تدابیر جهت جبران کسر عواید و دریافت منابع برای تمویل آن.
• تدویر جلسات متعدد با ارگان های ذیربط در مورد اصلاحات ادارات ملکی افغانستان از طریق حصول اطمینان از شفافیت، حسابدهی، مصؤنیت، شایستگی و کارایی در دستگاه خدمات ملکی افغانستان.
• ارزیابی فعالیت موثر، شفاف و حسابده بانک های خصوصی و دولتی افغانستان.
• ارزیابی شرکت های هوائی خصوصی کشور از نقطه نظر امکانات – رقابت با شرکت های هوائی خارجی و مقروضیت آن ها از حکومت.
• اتخاذ تدابیر جهت رفع چالش های فرا راه کسبه کاران و سرمایه داران کشور.
• تصویب طرزالعمل جدید ویزه برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی بر مبنای فیصله کابینه جمهوری اسلامی افغانستان.
• اتخاذ تدابیر در مورد اخذ امتحان کانکور، توزیع بورسیه ها به مستحقین و اولویت بندی رشته های تحصیلی به اساس نیاز های افغانستان.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن تائید اجراآت رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، رئیس اجرائیه را موظف نمود تا از چگونگی تحقق اجراآت انجام شده پیوسته به جلسات کابینه گزارش دهد، ضمن پیگری اجراآت انجام شده موضوعات ذیل را در اولویت کاری خویش قرار دهد.
• انسجام و همآهنگی امتحان کانکور در مرکز و ولایات کشور را در جلسه هفته بعدی شورای وزیران به همکاری وزارت های تحصیلات عالی، مالیه، امور داخله، اداره مستقل ارگان های محل و سایر ارگان های ذیربط مورد بحث همه جانبه قرار داده الی نهائی شدن این پروسه از تحقق فیصله های شورای وزیران پیگری و نظارت نماید.
• اکمال مواد غذائی و ارتزاقی کشور و کنترول از قیم آن را در جلسه بعدی شورای وزیران مطرح و به همکاری وزارت های ذیربط طرح جامع را به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.

عداً، مشاور اقتصاد ملی جمهوری اسلامی افغانستان و سرپرست وزارت مالیه تحلیل و ارزیابی نتایج تحقق شاخصهای بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۳، سقف بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۴ را حسب ذیل مطرح نمود:
مجموع بودجه سال مالی ۱۳۹۴ مبلغ (۴۵۸٫۷۵) ملیارد افغانی پیشبینی گردیده که از جمله بودجه عادی مبلغ (۲۷۵٫۷۵) ملیارد افغانی و بودجه انکشافی مبلغ (۱۸۳) ملیارد افغانی میگردد، از مجموع بودجه انکشافی مبلغ معادل (۲۱٫۲۹) ملیارد افغانی آن در بودجه اختیاری و معادل مبلغ (۱۶۱٫۷) ملیارد افغانی آن در بودجه غیر اختیاری گنجانیده شده است، به همین ترتیب مجموع عواید در سال مالی ۱۳۹۴ مبلغ (۴۵۴٫۷۵) ملیارد افغانی پیشبینی گردیده، که منجمله عواید داخلی مبلغ (۱۳۲٫۴) ملیارد افغانی و عواید از منابع خارجی (۳۲۲٫۳۵) ملیارد افغانی می باشد که در ین صورت کسر در بودجه سال ۱۳۹۴ مبلغ (۴٫۱) ملیارد افغانی محاسبه گردیده است.
سرپرست وزارت مالیه افزودند؛ بودجه عادی سال مالی ۱۳۹۴ با در نظر داشت رعایت اصل صرفه جوئی در مصارفات غیر ضروری، عدم پذیرش تشکیلات اضافی دولت، جلوگیری از ارتقای بست ها، محدود ساختن تمام قرارداد های مسکن، محلات رهایشی، مهمانخانه ها، جلوگیری از توزیع وسایط ترانسپورتی مغایر نورم منظور شده و خریداری اجناس تجملی، تجدید نظر در اسناد تقنینی پرداخت امتیازات، محدود سازی استخدام کارمندان بالمقطع، منحل سازی تشکیلات ساختمانی و تعمیراتی در ادارات و سایر ملحوظات ترتیب که بمقایسه بودجه عادی منظور شده سال ۱۳۹۳ مبلغ (۴٫۷۲) ملیاد افغانی تنقیض صورت گرفته است، از جانبی دیگر متکی به نیاز مبرم کشور به روند رو به رشد انکشاف، در بودجه انکشافی سال ۱۳۹۴ بمقایسه بودجه انکشافی منظور شده سال ۱۳۹۳ مبلغ بیش از (۳۵) ملیارد افغانی تزئید بعمل آمده است.
سرپرست وزارت مالیه در ارتباط به افزایش جمع آوری عواید دولت، اصلاحات در سیستم تدارکاتی، تطبیق بودجه سال مالی ۱۳۹۴ پیشنهادات مفصل و مشخص را به جلسه ارایه نمود.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه ضمن ابراز سپاس از سعی و تلاش اعضای کمیته بودجه، بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۴ و پیشنهاد های وزارت مالیه را در موارد صرفه جویی درمصارف، تطبیق بهتر بودجه توسط ادارات دولتی، افزایش جمع آوری عواید و اصلاحات در سیستم تدارکاتی را مورد تائید قرار داده وزارت ها و ادارات دولتی را موظف نمود تا فهرست پروژه های ولایتی خویش را مشخص نموده و به وزارت مالیه ارسال نمایند، وزارت مالیه چهل فیصد تخصیص این پروژه ها را به ولایات مربوط انتقال دهد.
همچنان، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان الی تعدیل در قانون تدارکات به والیان ولایات صلاحیت تفویض نمود تا وجوه چهل فیصد پروژه های انکشافی مربوط را طور شفاف از طریق ولایات مربوط به مصرف رسانیده اسناد محسوبی آن را در تفاهم با وزارت مربوط به وزارت مالیه ارسال نماید.
به همین ترتیب، وزارت ها و ادارات دولتی موظف گردیدند تا پیشنهاد مشخص خویش را در رابطه به جلوگیری از اتلاف عواید دولت و منابع جدید عایداتی طی مدت یک هفته به وزارت مالیه ارسال نموده و وزارت مالیه موظف گردید تا با در نظر داشت پیشنهادات ارایه شده، رعایت اصل صرفه جوئی در مصارف و اصلاح در گمرکات کشور طرح جامع را با مشخص نمودن وجوه پولی این مدارک طی مدت بیست یوم ترتیب و به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ارایه نماید.
در ادامه، وزارت های مالیه، امور شهر سازی، انرژی و آب موظف گردیدند تا طبق صراحت مصوبه شماره (۲۶) مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۲ شورای وزیران تغییر شخصیت حقوقی تصدی های ساختمانی بنائی، هلمند و سپین غر را به شرکت های دولتی جهت دیزاین و ساختمان پروژه های بزرگ ملی طور همه جانبه مطالعه نموده، طرح توافق شده خویش را طی مدت یکماه به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ارایه نمایند.
• مشاور اقتصادی ملی جمهوری اسلامی افغانستان موظف گردید تا طی شش ماه آینده منابع عمده عواید را در سکتورهای اقتصادی به منظور ایجاد سیستم اقتصاد منسجم و متمرکز مطالعه نموده طرح خویش را به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ارایه نماید.
• وزارت های تجارت و صنایع، مالیه و عدلیه موظف گردیدند تا طبق فیصله مصوبه شماره (۳۴) مورخ ۱/۹/۱۳۸۹ شورای وزیران که تغییر شخصیت حقوقی تصدی مواد نفتی و گاز مایع به شرکت دولتی مورد تصویب قرار گرفته، اساسنامه شرکت ملی نفت و گاز مایع را جهت خریداری اقلام مواد نفتی طی مدت یکماه ترتیب و به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ارایه نماید.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان وزارت ها و ادارات دولتی را اکیداً موظف نمود تا تخصیص صادره را به موقع معین در پروژه های انکشافی طور شفاف به مصرف رسانیده، وزارت مالیه از چگونگی تحقق بودجه عادی و انکشافی ربعوار به جلسه کابینه گزارش دهد و آنعده ارگان های دولتی که طی یک ربع تخصیص صادره پروژه های انکشافی خویش را به مصرف نرسانند، وزارت مالیه پیشنهاد انتقال پول آن را به سایر پروژه ها به مقام ریاست جمهوری ارایه نماید.
بعداً، سرپرست وزارت مالیه پیشنهاد افزودی معادل مبلغ (۲٫۴) ملیارد افغانی کمک های جدید دونران را به شکل ضمیمه بودجه انکشافی و تنقیص معادل مبلغ (۱۶٫۵) ملیارد افغانی ناشی از عدم پرداخت کمک های تعهد شده دونران از بودجه انکشافی سال مالی ۱۳۹۳ را به جلسه مطرح نمود که مورد تائید کابینه جمهوری اسلامی افغانستان قرار گرفت.
متعاقباً، چگونگی کاریابی برای آنعده فارغین پوهنتون ها که به مصارف دولت در کشور های خارجی تحصیل نموده اند توسط سرپرست وزارت های تحصیلات عالی، کار امور اجتماعی شهدا و معلولین و سرپرست کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به جلسه مطرح شد.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین را موظف نمود تا به منظور جذب کادر های تحصیل کرده به سویه های لیسانس، ماستر و دکتورا اعلانات مکرر را از طریق رسانه های جمعی به نشر سپرده ذخیره معلوماتی آن ها را با آدرس مشخص شان ترتیب نماید.
وزارت تحصیلات عالی تقرر کادرهای تخصصی به سطح دکتورا و ماستر را به حیث استاد در پوهنتون ها در اولویت قرار داده و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی کادرهای تخصصی لیسانس، ماستر و دکتورا را مطابق به رشته تحصیلی شان در کمبود سایر وزارت های جابجا نماید.
به همین ترتیب، وزارت های تحصیلات عالی و عدلیه موظف گردیدند تا بمنظور جذب مجدد آنعده فارغین پوهنتون ها که به مصارف دولت در کشور های خارجی تحصیل نموده اند در تعدیل مقرره بورس ها طبق تذکر جلسه اقدام عاجل نمایند.
در ادامه جلسه، حصول باقیداری مالیات از شرکت های مخابراتی و هوائی توسط سرپرست وزارت های مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، ترانسپورت و هوانوردی و مالیه به جلسه مطرح شد.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه سرپرست وزارت های ترانسپورت و هوانوردی و مالیه را موظف نمود تا با در نظر داشت پیشنهادات شرکت های هوائی کشور، مشروعیت رقابت شرکت های هوائی بین المللی با شرکت های داخلی، چگونگی مدیریت میدان هوائی بین المللی حامد کرزی را طور همه جانبه و تخصصی مطالعه و ارزیابی نموده طرح توافق شده خویش را طی مدت یکماه به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ارایه نمایند.
به همین ترتیب، سرپرست وزارت های مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، عدلیه و مالیه موظف گردیدند تا صلاحیت های قانونی ریاست اترا وزارت مخابرات تکنالوژی و معلوماتی را در رابطه به افتتاح حساب بانکی آن در بانک های خصوصی طور همه جانبه ارزیابی نموده از نتیجه طی مدت پانزده یوم به جلسه کابینه گزارش دهند.
متعاقباً، طرح توزیع تذکره و پاسپورت برای شهروندان افغان مقیم عربستان سعودی و سایر کشور ها توسط مشاور حقوقی رئیس جمهور به جلسه مطرح گردید.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان سرپرست وزارت امور خارجه را موظف نمود تا ترکیب هیئت متخصص را غرض حل این معضله به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد نموده تا معضله یاد شده را با کشور های عربستان سعودی، امارت متحده عربی، کویت و سایر کشورها هماهنگ و حل نمایند تا منبعد اجازه کار در خارج کشور مستقیماً از طریق افغانستان با آن کشور ها صورت گیرد.
در اخیر جلسه، موافقتنامه اعطای قرضه میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و دولت ایتالیا توسط سرپرست وزارت امور خارجه به جلسه مطرح که مورد تائید قرار گرفت.