رئیس جمهور غنی از بخش های مختلف میدان هوایی بین المللی حامد کرزی دیدن کرد

رئیس جمهور غنی از بخش های مختلف میدان هوایی بین المللی حامد کرزی دیدن کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان صبح امروز قبل از عزیمت به پاکستان، بخش های مختلف میدان هوایی بین المللی حامد کرزی را مورد بررسی قرار داد.

رئیس جمهور در حالیکه از جانب مسئولین ملکی و نظامی میدان هوائی همرایی می گردید، از بخش های مختلف میدان هوایی بین المللی حامد کرزی دیدن نموده، همرای مسافرین مصافحه کرد و از آنان در  مورد عملکرد های مسئولین و مشکلات که آنان در جریان چک و کنترول به آن مواجه شده اند، جویای معلومات گردید.

محمد اشرف غنی پس از بازدید از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، بخاطر بهبود امور میدان هوایی مذکور از مسئولین ملکی و نظامی میدان هوایی خواست تا هر چه زودتر طرح مشخصی را برای رفع مشکلات و ایجاد سهولت های لازم به مسافرین، به ریاست جمهوری ارائه نمایند.

رئیس جمهور کشور پس از بررسی وضعیت بخش های مختلف میدان هوایی بین المللی حامد کرزی مانند سایر مسافرین از مسیر عادی چک و کنترول عبور کرد و جهت یک سفر رسمی دو روزه عازم اسلام آباد پایتخت پاکستان گردید.