جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر روز یکشنبه در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.

شورای امنیت ملی حمله  انتحاری بالای شکریه بارکزی عضو ولسی جرگه جمهوری اسلامی را که باعث شهادت و مجروح شدن افراد بیگناه کشور گردید، به شدید ترین الفاظ تقبیح نمود. رئیس جمهور اسلامی افغانستان حملات تروریستی بالای نمایندگان مردم را دشمنی با صلح و ترقی کشور دانسته و به نهاد های امنیتی وظیفه داد تا در تأمین امنیت اعضای شورای ملی افغانستان توجه بیشتر نمایند.

سپس شورای امنیت ملی وضعیت امنیتی زون شمال شرق کشور را غور و بررسی نموده و جهت دفع تهدیدات امنیتی و بهبود سیستم حکومتداری در ولایات یاد شده تصامیم لازم را اتخاد نمود. وزارت های محترم سکتور امنیتی و اداره محترم مستقل ارگان های محلی موظف شدند تا در هماهنگی با دفتر شورای امنیت ملی یک پلان مشخص و جامع را در راستای انسجام هماهنگی میان نیرو های امنیتی ، تقویت حکومتداری، کاهش تلفات ملکی و تقویت نیرو های امنیتی مستقر در زون شمال شرق،  ترتیب نموده و جهت منظوری به مقام عالی ریاست جمهوری تقدیم کنند. همچنان شورای امنیت ملی بر استخدام افراد شایسته و مسلکی در بست های مهم حکومتی در ولایات یاد شده تاکید مزید کرد.

در اخیر جلسه، شورای امنیت ملی تهدیدات موجود در امتداد سرحد مشترک با ترکمنستان را مانع بزرگ در راستای تطبیق پروژه های مشترک اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان دانسته و به وزارت های سکتور امنیتی هدایت داد تا در زودترین فرصت پلان مشترک امنیتی ولایات همجوار با کشور ترکمنستان را ترتیب نموده و جهت منظوری به یکی از جلسات شورای امنیت ملی ارائه کنند. شورای امنیت ملی همچنان تمدید پروژه سرک حلقوی بادغیس را گام مثبت در زمینه تقویت زیربنای اقتصادی کشور دانسته و به وزارت های مالیه، فواید عامه، اقتصاد و وزرات های سکتور امنیتی هدایت داده شد تا تمدید و تامین امنیت پروژه یاد شده را در صدر اولویت کاری شان قرار داده و در مورد پیشرفت در زمینه، به صورت متداوم به جلسات شورای امنیت ملی گزارش دهند.