جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر روز چهار شنبه در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.

در ابتدا، طرح پالیسی و طرزالعمل عملیات های خاص نیرو های امنیتی و دفاعی کشور مورد غور و بررسی قرار گرفته و با درج تغییرات جدید با آن موافقت شد. شورای امنیت ملی عملیات های خاص را مؤثر ترین روش برای سرکوب تحرکات تروریستی و جرایم سازمان یافته خوانده که با کمترین قوت، کوتاه ترین زمان، کمترین مصرف و کمترین ضایعات و تلفات صورت میگیرند.

 شورای امنیت ملی همچنان خاطر نشان ساخت که اجرای این عملیات ها یک گام مهم در راستای تامین و تضمین حاکمیت ملی، حاکمیت قانون و تامین حقوق اساسی شهروندان بوده و مسؤلیت نیروهای عملیاتی را در برابر شهروندان کشور سنگین تر میسازد.

شورای امنیت ملی اکیداً هدایت داد که قطعات خاص مکلف هستند تا در هنگام اجرای عملیات خاص مقدسات اسلامی، فرهنگ و رسوم افغانی، قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور را جدا مراعات نموده و برای جلوگیری از تلفات ملکی و حفظ جان، مال و آبروی مردم نهایت سعی خود را بخرچ دهند.

سپس سرپرستان وزارت های سکتور امنیتی کشور از اقدامات شان در راستای تطبیق پلان مشترک امنیتی ولایت کابل که در جلسه قبلی تصویب گردیده بود، به جلسه گزارش دادند. شورای امنیت ملی به ارگان های امنیتی کشور هدایت داد تا در هماهنگی با هم اقدامات گسترده را جهت تطبیق طرح یاد شده روی دست گیرند. همچنان جلسه به بهبود سیستم گزارش دهی، استفاده مؤثر از قابلیت های موجود نیروهای امنیتی، تقویت رهبری این نیرو ها، ارزیابی تهدیدات در فصل زمستان، بهبود سیستم اکمالاتی، رشد تعلیم و تربیه و پلانگذاری دقیق عملیاتی تاکید ورزید.

در اخیر، سرپرستان وزارت های سکتور امنیتی در مورد وضعیت عمومی امنیتی کشور به جلسه شورای امنیت ملی گزارش ارائه نمودند. لوی درستیز قوای مسلح کشور خاطر نشان ساخت که در این هفته در مقایسه با هفته گذشته در وضعیت عمومی کشور بهبود بعمل آمده و جهت دفع تهدیدات موجود در سوق و اداره قوت ها در سطح ملی، اوپراتیفی و تکتیکی میان نیرو های امنیتی کشور تشریک مساعی بهتر گردیده است. وی افزود که در عملیات جاری در ولسوالی دانگام دشمن متقبل تلفات سنگین گردیده و نیروهای امنیتی با شهامت و فداکاری از مواضع خویش دفاع می نمایند.

شورای امنیت ملی از جانفشانی ها و شهامت نیروهای امنیتی کشور در عملیات های جاری دانگام ستایش کرد.