جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست رئیس جمهور غنی، دایر گردید

جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست رئیس جمهور غنی، دایر گردید

جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز در ارگ دایر گردید.

در ابتدا گزارش هیات موظف در رابطه به اقدامات اخیر به منظور رسیده گی و کمک به آسیب دیده گان حوادث طبیعی اخیر توسط ویس برمک نماینده خاص رئیس جمهور در امور اضطرار ارائه شد. وی گفت که وضعیت در حال بهبود است و تدابیر لازم برای کمک رسانی به آسیب دیده گان، اتخاذ گردیده است.

شورای امنیت ملی فیصله نمود تا برنامه کنونی امداد رسانی با تمام امکانات دولتی در سراسر کشور ادامه یابد.

همچنان شورای امنیت ملی فیصله کرد تا ارزیابی از میزان خسارات موجود به زودی آماده و مقدار و نوع کمک های که بخاطر بهبود وضعیت آسیب دیده گان و بازسازی مناطق آسیب دیده نیاز است، مشخص گردد.

سپس سرپرست وزارت انرژی و آب در مورد بازسازی بند نغلو به کمک مالی بانک جهانی گزارش خویش را ارائه نمود.

شورای امنیت ملی فیصله کرد که بازسازی بند مذکور به غور و بررسی بیشتر نیاز دارد و باید پس از ارزیابی های دقیق در یک ماه آینده در مورد تصمیم اتخاذ گردد.

بعداً روسای هیات موظف که برای بررسی وضعیت کندز و پکتیکا به آن ولایات اعزام گردیده بودند، گزارش شان را ارائه کردند.

شورای امنیت ملی به رهبری سکتور امنیتی کشور وظیفه سپرد تا در اولین مجلس مسئولین سکتور امنیتی در مورد بهبود وضعیت امنیتی این دو ولایت در روشنایی شفارشات و بررسی های انجام شده، اقدامات لازم را روی دست گرفته و در مجالس آینده به شورای امنیت ملی اطمینان دهند.

متعاقباً درخواست مالیزیا مبنی بر شمولیت آن کشور در ماموریت حمایت قاطع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شورای امنیت ملی شمولیت آن کشور را در چوکات ماموریت قاطع بر اساس موافقتنامه همکاری های دفاعی میان افغانستان و ناتو مورد تایید قرار داد و از درخواست و آماده گی آن کشور در این رابطه، قدردانی کرد.

در اخیر جلسهء شورای امنیت ملی، طرح بازنگری شدهء طرزالعمل تنظیم تظاهرات ارائه و مورد تایید قرار گرفت.