تحت ریاست رئیس جمهور غنی، جلسه کمیسیون عالی مهاجرت دایر گردید

تحت ریاست رئیس جمهور غنی، جلسه کمیسیون عالی مهاجرت دایر گردید

تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز جلسه کمیسیون عالی مهاجرت دایر گردید.

در این جلسه که در ارگ انجام شد و در آن قانونپوه محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان نیز حضور داشتند، سید حسین عالمی بلخی وزیر عودت مهاجرین در رابطه به اجراات و پیشنهادات جلسهء قبلی، گزارش خویش را به صورت مفصل ارائه کرد.

سید حسین عالمی بلخی گفت که با پاکستان و ایران نشست های دو جانبه و سه جانبه صورت گرفته است و در نشست دو جانبه با پاکستان یادداشت تفاهم راجع به مسئله مهاجرین نهایی گردید و در نشست سه جانبه در مورد تمدید اقامت مهاجرین افغان تا دو سال آینده در آن کشور، فیصله صورت گرفت.

وزیر مهاجرین افزود که با یو، ان هبیتات در رابطه به حمایت از هزار خانوادهء بیجاه شدهء داخلی ولایات ننگرهار، هرات و کابل، نیز تفاهم صورت گرفت و در آغاز ماه اگست، ورکشاپ چهار روزه در مورد پلان ستراتیژیک مهاجرین نیز دایر گردید.

بلخی خاطر نشان کرد که ایران و پاکستان برای عملی کردن پلان های آینده و تفاهم نامه ها خویش، خواستار پالیسی عودت دواطلبانه مهاجرین شدند که در این مورد نیز با نهاد های ذیربط بحث های صورت گرفت.

وی گفت که پلان ستراتیژیک ما شامل تحلیل و ارزیابی، مدیریت مهاجرین و تدابیر برای ارتقای ظرفیت ها می باشد.

رئیس جمهور غنی در این جلسه، از مسئولین وزارت عودت مهاجرین بخاطر پلان ستراتیژیک آن وزارت تشکری کرده، گفت که اهداف پلان باید واقعبیانه باشد، وزارت عودت مهاجرین برای تطبیق پلان مذکور، ظرفیت های خویش را در نظر بگیرد و همچنان برای نیازمندی های مالی خویش، تخمین دقیق داشته باشد.

سپس درمورد پلان ستراتیژیک وزارت عودت مهاجرین بحث همه جانبه صورت گرفت و  فیصله شد که شورای وزیران عملی بودن این پلان را مورد غور و بررسی قرار دهد.

رئیس جمهور غنی گفت که نقش وزارت مهاجرین در پلان مذکور به وضاحت بیشتر نیاز دارد و بر اساس این پلان تا اخیر سال جاری باید یک پالیسی واضح وجود داشته باشد تا برای تطبیق این پلان مبنای قانونی را فراهم سازد.

رئیس جمهور کشور گفت وضعیت عودت مهاجرین غیر قابل پیش بینی می باشد، بناءً تمام وزارت خانه ها باید برای حالات اضطراری آماده گی داشته باشند.

در اخیر این جلسه، در مورد تطبیق عملی این پلان و چگونگی عودت داوطلبانه مهاجرین صحبت شد و بر موجودیت یک پالیسی مناسب برای بیجا شده گان داخلی نیز تاکید صورت گرفت.