رئیس جمهور غنی: نصاب تعلیمی کنونی در افغانستان پاسخگو نمیباشد

رئیس جمهور غنی: نصاب تعلیمی کنونی در افغانستان پاسخگو نمیباشد

تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان جلسهء شورای رشد سرمایهء بشری امروز بعداز ظهر در ارگ دایر گردید.

در این جلسه ابتدا اعضای شورای عالی منابع بشری در خصوص ایجاد کار و بلند بردن ظرفیت و توانائی کارکنان و کارمندان، بهبود کیفیت درسی و کمیت در افزایش قابلیت پذیرش محصلین در انستیتوت ها و پوهنتون ها، جهت افزایش ظرفیت و قابلیت کاری فارغ التحصیلان در کوتاه مدت و دراز مدت، نظریات و پیشنهادات شانرا به رئیس جمهور ارایه نمودند.

رئیس جمهورغنی بعداز استماع نظریات و پیشنهادات، گفت که ایجاد زمینه های کاری و بلند بردن  توانائی های منابع بشری برای آینده افغانستان مهم وضروری بوده و در این زمینه باید تمرکز جدی صورت گیرد.

رئیس جمهور کشور گفت که ایجاد سیستم صدور تصدیقنامه ها با معیار های بین المللی  یک ضرورت اساسی است که میتواند برای ایجاد کار به کارگران افغان کمک کند.

رئیس جمهور تاکید نمود که به وسیله این سیستم نیازمندی شرکت ها به کارگران مسلکی در داخل کشور حل میگردد و حکومت افغانستان این قابلیت را پیدا خواهد کرد تا کارگران مسلکی را به کشور های خارجی بفرستد.

رئیس جمهور غنی در زمینه تشخیص ظرفیت های کاری و تداخل وظیفوی وزارت خانه ها صحبت نموده، گفت که حکومت افغانستان درماه های آینده روی اولویت های کاری وزارت خانه ها تمرکز خواهد کرد تا همه ارگان های دولتی به اساس نیازمندی مردم و برنامه های حکومت فعالیت کنند.

 او تصریح کرد که ایجاد این میکانیزم میتواند ظرفیت ها را در اداره های مربوط  تقویت بخشیده و ارایه خدمات را افزایش دهد.

رئیس جمهور با اشاره به کیفیت مواد درسی در نهاد های آموزشی  گفت که باید بالای نصاب تعلیمی و تحصیلی افغانستان بحث همه جانبه صورت گیرد زیرا نصاب کنونی پاسخگوی نیازمندی های بازار کار نمی باشد.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی در خصوص بحث بازنگری نصاب تعلیمی گفت که در سیستم درسی مکاتب، انستیتیوت های مسلکی و تعلیمات عالی و همچنان پوهنتون ها تجدید نظر خواهد شد.

در این جلسه  وزرای صحت عامه، معارف، تحصیلات عالی، کار و امور اجتماعی، اقتصاد، رئیس عمومی اداره مرکزی احصائیه و همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیر بنایی حضور داشتند.