تعهد رئیس جمهور غنی بر آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی

ارگ، کابل: دولت جمهوری اسلامی افغانستان از نشر یافته های تحقیقات ایالات متحده امریکا در مورد حادثه حمله هوایی به تاریخ سوم اکتوبر ۲۰۱۵ میلادی بر شفاخانه داکتران بدون سرحد ولایت کندز، استقبال می کند.

رئیس جمهور غنی به نماینده گی از دولت افغانستان یکبار دیگر تاثرات خویش را بخاطر تلفات ملکی این حادثه ابراز داشته و با خانواده های قربانیان غمشریکی می کند و از فدا کاری های داکتران و کارمندان شفاخانه متذکره و سایر نهاد های کمک کننده بشری بخاطر حمایت شان از افغانستان، قدردانی می نماید.

حکومت افغانستان اطمینان دارد که این تحقیقات با یافته های تیم جداگانه ارزیابی تلفات ملکی که بصورت مستقل از سوی ناتو انجام یافته بود، همنوا می باشد. این بررسى به  طور همه جانبه انجام شده و نمایانگر اقداماتی میباشد تا در آینده از تکرار همچون واقعات ناگوار جلوگیری صورت گیرد.

رئیس جمهور غنی گفت “برخلاف تروریستان و دشمنان افغانستان که مردم ملکی را عمداً هدف قرار می دهند و از هیچگونه قساوت در مقابل مرد، زن و طفل این سرزمین دریغ نمی کنند، ما اقدامات لازم را بخاطر جلوگیری از تلفات ملکی و آسیب به مردم در راستای دفاع از ملت خویش اتخاذ می کنیم.”

رئیس جمهور افزود “این بررسی های ایالات متحده امریکا هیچگونه شواهد و حقایق را نادیده نگرفته و اشتباهات را پذیرفته است و موضوعات مذکور، مسئولین را قادر خواهد ساخت تا از اشتباهات خویش بیآموزند و در صورت ضرورت افراد مربوطه را مورد بازپرس قرارداده وآنها را حساب ده سازند .”

دولت افغانستان از تلاش های ایالات متحده بخاطر اتخاذ هر گونه اقدامی در جهت تطبیق سفارشات مندرجهء گزارش متذکره، پشتیبانی نموده و با همکاران بین المللى خویش کار خواهد کرد تا از تکرار همچون وقایع ناگوار در آینده، جلوگیری بعمل آید.

دولت افغانستان در حالیکه به تعهدات خویش در راستای حفاظت از مردم در مقابل دشمنان افغانستان ادامه خواهد داد، طرزالعمل های مربوط به اجراى عملیات نظامى  خویش را بازنگری نموده و آموزش های بیشتر را به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در عرصه حفاظت مردم ملکى در جریان عملیات هاى نظامى روی دست خواهد گرفت.

رئیس جمهور غنی گفت که از چنین اشتباهات می توان و باید اجتناب کرد، اما این حادثه دردناک نشانه یى قیمت جنگی می باشد که از سوی گروه های تروریستی و دشمنان مردم افغانستان بالای مردم ما تحمیل شده است.