کنفرانس مطبوعاتی رئیس‎جمهور غنی در رابطه به جریانات جاری کشور

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد:

اعوذ باالله من الشیطان الرجیم،

بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علیکم! زما اراده ؤه چې پرون درسره وګورم، اما پرون په عاجل پېښې یو ځل زرداد سرای ته لاړم. در سرای زرداد از چند صد دوکان زیاد تر حریق شده بود. هموطنان شریف ما که با تمرکز  نهایت زیاد نان و روزی خود را پیدا می کنند به مشکلات دچار بودند از این خاطر ضرور بود که ما آنها را بیبینم. در میدان وردک یک فاجعه رخ داده بود که ۹ جوان ما به شهادت رسیده بودند و ضرور بود که خانوده شهدا و بزرگان میدان وردک را همرای شان بیبینم از این خاطر امروز خدمت تان آمدم.

تېرې څو میاشتې سختې وې ما ستاسو خدمت ته او د ولس خدمت ته ویلی ؤ چې دا کال په ختمېدودی مونږ په تاریخ کې سخت ترین کال آزمایلی دی. د افغانستان د دښمنانو هدف دا ؤ چې افغانستان کې دوه سیاسی جغرافیې موجودې کړی، چې خدا ناخواسته ځنې ولایتونه د افغانستان یا یو تعداد ډېرې ولسوالۍ د افغانستان  د دوی سلطه کې راشی. د افغانستان د ولس په همت او زمونږ د امنیتی او دفاعی قوا په سربازۍ باندې فضل د خدای دا شوم هدف ناکام شو. اما قیمت که ما دادیم واقعا یک قیمت بالا بوده است. قیمت که مردم افغانستان همیشه بخاطر آزادی خود، از خاطر تمامیت ارضی خود و از خاطر استقلال خود می دهند؛ اما ضرور است که از تمام شهدای افغانستان، شهدای ملکی ما، شهدای اردو و پولیس ما، امنیت ملی ما و تمام مردم افغانستان یاد کنیم و برای شان جنت برین بخواهیم و همچنان امسال ما حوادث طبیعی داشتیم که حوادث طبیعی آسان نبوده. اما خوشبختانه برای بار اول توانستیم برای ۷۱۰۰  فامیل که از طرف زلزله متاثر شده بودند بین ۶۰ هزار و تا ۱۰۰ هزار افغانی کمک برسانیم تا این ها بتوانند به جای خود برسند.

نکته که تمام مردم افغانستان بالایش اجماع دارند این است که روابط ما با دنیا برای منافع ما اصلی و حتمی است. از این جهت جای نهایت خوشیست که در سال گذشته تمام اراکین حکومت وحدت ملی کوشش همه جانبه کردیم تا مناسبات ما تحکیم پیدا کند؛ نمونه اول از این مناسبات را در فیصله عالی جناب  رئیس جمهور امریکا آقای اوباما دیدید که فیصله قبلی خود را راجع به این که قوای امریکا به تقلیل برسد و در سفارت تمرکز کنند تغییر داد؛ چون شراکت با ملت افغانستان و دولت افغانستان را یک اصل ثبات در منطقه خواند و همکاری های خود را دوام دادند. جای نهایت خوشی است که کنفرانس وزرای خارجه ناتو که هفته پیشتر دایر شد، تعهد خود را برای دوام حمایت قاطع اعلان کردند، تا حال نزدیک به چهل کشور تعهد کردند که حمایت ماموریت قاطع را دوام می دهند. اگر سال گذاشته در یاد تان باشد در آن سال مدت حمایت قاطع تنها یک سال بود، این حمایت تمدید شد و از این جهت نتیجه آن از یک طرف در کنفرانس که در سال آینده در وارسا دایر می شود تمویل، تجهیز و تعلیم قوای امنیتی ما است و از طرف دیگر دوام کمک ها و حضور اینها در سال آینده که هنوز هم خطرات که در منطقه وجود دارد، مخصوصا از نگاه تروریزم منطقه یی و بین المللی وجود دارد، ما بتوانیم بالای این فایق شویم وان شاالله تعالی خواهیم شد. همچنین سال گذاشته از نگاه اقتصادی یک سال مشکل بود، دو دلیل عمده داشت:

اول- بزرگترین مصرف کننده اقتصادی در افغانستان قوای امنیتی بین المللی بود. نه تنها ۱۳۰ هزار سرباز و افسر وجود داشت؛ بلکه همرای آنها در حدود ۴۵۰ هزار قراردادی بود. یعنی جمعا در حدود ۵۵۰ هزار تا ۶۵۰ هزار افراد از ممالک داری قوت خرید بالا در مملکت موجود بودند که تاثیر این را در سه بخش مخصوصا در سال های گذشته در اقتصاد دیده بودیم. بخش ترانسپورت، چون اینها ضرورت به انتقالات داشتن اگر یاد تان باشد پنج سال پیش کسی که یک لاری را به ۵۰ هزار دالر می خرید دو روز بعد به کار می افتاد و سکتور ترانسپورت تقریبا  بین ۲۰ الی ۲۲ فیصد عاید ناخالص افغانستان را تشکیل می کرد.

بخش دوم ساختمان بود؛ چون یک تقاضای نهایت زیاد برای ایجاد زیر بنای امنیتی و دفاعی افغانستان بود و هم برای موجودیت خود از این قوا و این هم موجب یک تحرک و بخش اش موجب کار نیمه حرفه یی و غیر حرفه یی و بین اش نهایت زیاد بود، ایجاد شده بود.

 بخش سوم خدمات بود. با بیرون شدن از این ها یک منبع عمده تقاضا کم شد، از طرف دیگر چون دنیا مخصوصا صندوق وجهی بین المللی می خواست از عادت گذشته که تعهد می کردیم و اجرا نمی کردیم باید برایم. از این جهت شرایط نسبتا دشوار وضع شده بود افغانستان حیثیت و اعتبار خود بدست بیاورد. من امروز جای خوشبختی می دانم که برای تان اعلام کنم که چند دقیقه پیش همرای وزیر صاحب مالیه صحبت کردم تا به حال ۱۱۲ میلیارد افغانی از هدف ۱۱۴.۲ افغانی که ما به حیث عاید ملی همرای صندق وجهی بین المللی قبول کرده بودیم جمع شده است. پانزده روز از سال مالی مانده بناان شاالله و تعالی بار اول خواهد بود که هدف عایدات خود را به صورت کامل بدست خواهد آوردیم و این زمینه این را فراهم می کند که ما طرف کار یابی به صورت اساسی و هم جانبه توجه کنیم و بار پیشتر که خدمت تان بودم پروگرام ابتدایی را خدمت تان اعلام کردم.

 حالا میایم بالای سفرم به اروپا و نکات بحث ما و دستآورد های که بدست داشتیم. اول خبره تاسو ته بیرته وکړه چی د ناتو اررخیځی همکاری مونږ سره دوام پیدا کړه. د دې په څنګ کې د اتحادیه اروپا اقتصادی همکارانې به یې د لس کالو چوکاټ برابر شوی، پس به امضا شی او دریم د اقتصادی برخه کې به راتلونکی کال یعنې ۲۰۱۶ په اکتوبر کې یو لوی کنفرانس د افغانستان د اقتصادی برخو د تحرک لپاره په بروکسل کې دایر شی او د دې کنفرانس نتایج به ان شاالله و تعالی ۲۰۴۰ پورې دوام وکړی.

مشخصا به چهار مملکت که سفر کردیم، مساله عمده چه بود؟ اول به فرانسه سفر ما دو جنبه داشت: یکی  ابراز همدردی بود بخاطر جنایت که در آنجا صورت گرفته بود، به نمایندگی مردم افغانستان که همه از تروریزم رنج زیادتر کشیدند، من یک دسته گل گذاشتم و معنی همدردی این بود که آدم باید در پاریس ایستاد باشد و آواز رسای مردم افغانستان را در باره تقبیح تروریزم به تمام دنیا اعلام کنم. اکثریت مطلق مسلمانان دنیا و مخصوصا مسلمان افغانستان از ترور متنفر استند، ما قربانی اش بودیم؛ بنابر این از دین مبین ما هیچ کس جز ما که به صلح و صلاح و یک تمدن بسیار بزرگ تعلق داریم، نمایندگی کرده نمی تواند. یک اقلیت کوچک را باید اجازه این را ندهیم که نام زیاده از یک میلیارد و دو چند صد میلیون مسلمان را بدنام کند.

 مساله دوم مساله محیط زیست بود و در بخش محیط زیست تمرکز ما بالای چیست؟ افغانستان دو خصوصیت دارد، یک خصوصیت اش این است که ما از تاثیرات اقلیمی سخت متاثر استیم. چهل سال پیش هر سی سال در افغانستان یک بار خشک سالی می آمد و هر صد سال یک بار در افغانستان خشک سالی شدید می آمد. حالی بدبختانه این دایره به سه سال رسیده و وقتی که خشک سالی آمده و آخرش هفت سال پیش بود و در آن سال افغانستان مجبور شد که یک میلیارد دالر تنها گندم خریداری کند. سیلاب برایتان معلوم است و در عین حال دو طرف قضیه است؛ سیلاب های مدهش آمد، زلزله آمد، تپه های ما لرزش کرده است و کل این را اگر جمع کنید در بیست سال گذشته واقعا رنج دهنده است.  بنابرین یک نکته کنفرانس پاریس بالای این است که چطور ممالک که به خطرات زیاد مواجه استند این ها بتوانند همرایشان کمک کنند.

مسئله دوم که بنیادی است و برای آینده ما نهایت دارای اهمیت است از خاطر این است که چطور از انرژی که از تیل یا از ذغال ایجاد می شود ما برائیم به طرف منابع انرژی که محیط زیست را به صورت منفی متاثر نمی کند.

خوشبختی افغانستان چیست، ما ظرفیت این را داریم که سیصد  و شانزده هزار میگاوات برق از منابع بدیل تولید کنیم. بیست وسه تا بیست و پنج هزار میگاوات آن از آب است، شصت وسه هزار میگاوات آن از باد و باقی از آفتاب است. بناءً تأکید من بالای این بود که افغانستان نه تنها می تواند خود استعمال کاربن را کاهش دهد بلکه یک منبع عمده صادرات انرژی به پاکستان  و هندوستان بوده می تواند. مخصوصاً هر هزار میگاوات برقی که از منابع بدیل یا جدید تولید شود یک تاثیر بسیار مثبت به جا می گذارد. و این یک موقعیتی بود که هم در پاریس و هم در ممالک دیگر ظرفیت آینده افغانستان را ما جلوه بدهیم و سر ازین تأکید کنیم که ممالک مانند ما که چهارمین کشور فقیر دنیا هستیم اما یک مملکتی هستیم که از نگاه منابع طبیعی به فضل خداوند و نیروی جوان انسانی توانمند هستیم.

بنابرین تأکید ما بالای این است که تکنالوژی های استعمال شده که نتایج ناگوار داشته در مملکت ما استعمال نشود در بدل آن ما بتوانیم از آخرین تکنالوژی ها استفاده بکنیم تا هم اقتصاد ما پایدار باشد و هم جامعه پایدار درین جا وجود داشته باشد.

و این فرصتی بود که توانستیم بالای آن بحث کنیم. علاوتاً محیط زیست یک منبع نو تمویل را انشاءالله و تعالی با ختم مذاکرات پاریس ایجاد خواهد کرد و تعهد ممالک پیشرفته درین است که یک صندوق صد میلیارد دالری را در سال ایجاد می کنند تا ممالک رو به انکشاف بتوانند از این منابع استفاده کنند  بناءٌ یک قسمت این صندوق ایجاد شده و برای ما زمینه این را فراهم می کند که در رقابت با دیگران در رابطه با طرح های مشخصی که داریم بتوانیم منابع را جذب کنیم و که زیر بنای افغانستان را به صورت اساسی ان شاءالله و تعالی سرپا ایستاد کند.

در جرمنی تمرکز ما سرچه بود، بخش اول مذاکرات ما سر امنیت تمرکز داشت. جرمنی مقدار قوهء خود را زیاد می کند. حضور خود را در شمال افغانستان نگاه می کند و به قول اردوی ۲۰۹ که مسئول ۹ ولایت شمال است انشاء الله وتعالی کمک های اضافی می کند. و علاوتاٌ در قسمت تقویه پولیس ما که جرمنی یکی از همکاران عمده ما درین بخش بوده همکاری می کند. معنی ازین حضور بازماندن در جمله دیگر چیز ها بازماندن و توسعه میدان هوایی بین المللی مزار شریف است و هم چنین برای کندز و ولایت های دیگر مخصوصاٌ کندز که صدمه دیده من درخواست کمک کرده ام و شفاخانه ایکه از طرف جرمن ها در کندز ساخته شده بود از بهترین شفاخانه هاست و هم چنین سامان دهی که ساخته شده بود.

قسمت دوم همکاری های اقتصادی جرمنی بود اینها ۳۳۰ میلیون یورو تا سال ۲۰۲۰ به افغانستان کمک می کنند. ۲۵۰ میلیون یورو از طرف وزارت خارجه و از طرف وزارت انکشاف شان و ۱۸۰ میلیون یورو از طرف وزارت کمک های اقتصادی شان صورت می گیرد. عمده ترین جائیکه ما می خواهیم این پول را استعمال کنیم چیست. تعلیم قوای بشری ما است. جی آی زید موسسه انکشاف جرمنی یکی از عمده ترین شرکای ما در بخش تعلیمات حرفوی است. اینها مطالعات بسیار خوبی انجام داده بودند درضمن یکی از مطالعات آنها این که زیاده از یک میلیون کارگر امروز در بخش اصناف نان پیدا می کند. وسیستم اصناف به اساس سیستم شاگرد و استاد عیار شده و یک کمک منسجم و متمرکز،  اما در مشوره با اصناف می تواند موجب صرفه جویی ۵.۵  میلیون یورو شود. و در عین حال ظرفیت بالا برود. در عین حال جرمنی در دنیا اولین مملکتی بود که تعلیمات حرفوی را به صورت بسیار منظم ترتیب کرد و تجربه موفق آنها از طرف کوریای جنوبی و کشور چیلی تکرار شد و سنگاپور و جاهای دیگر. از این جهت تمرکز ما بالای این است که تعلیمات حرفوی به پا ایستاد شود. چرا تعلیمات حرفوی، از یک جهت به خاطر از اینکه بدون تعلیمات حرفوی پروژه های بزرگ زیر بنا و اقتصادی را ما پیش برده نمی توانیم.

دوم، افغانستان ضرورت دارد که کارگر صادر کند، اما کارگری که معیار های حرفوی بین المللی را پوره نکند در آفتاب داغ کار می کند و در حالیکه کارگری که معیار های حرفوی را پوره کرده از پنج تا ده چند زیاد تر معاش می گیرد. برای جوانان ما باید راه رفتن قانونی فراهم شود و سرمایه گذاری بالای ظرفیت ما یک نقطه بنیادی است، چون بدون این ظرفیت از راه های غیر قانونی بدبختانه مشکلات نهایت زیاد برای مردم ما ایجاد می شود. بناءً یک بخش تمرکز بالای این است، در عین حال در دو بخش دیگر که قبلاً هم خدمت تان اطلاع داده بودم جرمنی کمک خواهد کرد.

اوله برخه یې هغه پروګرام چې چین سره شروع کړ، چې لس زره کورونه آباده وو او جرمنی به دې پروګرام کې مونږ سره مرستې وکړی. همدارنګه سویډن به هم دې پروګرام کې مونږ سره را شامل شی.

زما هدف دادی چې حد اقل سل زره کورونه ته ورسېږو او وکړی شو د کورونو په بنیادی توګه تر حل لاندې ونیسو. او بل پروګرام چې دوی ورباندې ژمنه وکړه کار د سولې لپاره ده. چې تېر وار مې درسره شریکه کړه چه عاجل کاریابی ده.

پنځه ویشت میلیونه که تکنالوژی باندې استعمال شی د مثال په توګه دوه سوه پنځوس میلیون دالره پدې مصرفوؤ چې له دوشی نه تر بامیانو پورې سرک جوړوو د هغه د کار برخه ډېره لږه ده. دا پروګرام چې کار د سولې لپاره ده، کار برخه یې اتیا تر نوی فیصده ده. نو دا دخلکو دسترخوان باندې ان شاالله و تعالی تاثیر کوی.

نقطه دیگر مناسبات ما هم با جرمنی هم با ممالک دیگر اینست که ما چطور بازار صادرات را برای اقلام صادراتی خود فراهم کنیم. افغانستان یک مملکتی است که ظرفیت صادرات دارد اما زنجیره ارزش ما درست عیار نشده است. و درین بخش یکی از مهمترین نهاد های اروپایی در هامبورک بندر گاه جرمنی تمرکز دارد و بنابرین همرای اینها مناسبات دوامدار خواهد داشتیم که متشبثین افغان با اینها دریک رشته رنجیره یی بیایند و بتوانیم این را دوام بدهیم.

بله برخه داده چې مونږ غواړو جرمنیان په افغانستان کې پانګه واچوی. تر اوسه پورې یوازې د امریکا پانګه اچول یوه ګرنتی لری ځکه چې کومه حادثه کېږی یو امریکایی بنسټ ده اوپک نومېږی هغه یې جبران کوی. نو اوس مونږ موافقه وکړه چې جرمنی د سرمایه ګزاری لپاره دا زمینه برابره ؤ.

و برابر کردن زمینه سرمایه گذاری تعقیب می خواهد، یک دو کنفرانس سرمایه گذاری را همرای اینها عیار می کنیم، مخصوصاٌ جرمنی در بخش تکنولوژی باد از پیشرفته ترین ممالک دنیا است. و مقدار بسیار زیاد انرژی را از آن تولید کرده می تواند.

نقطه اول باز هم در ساحه امنیتی است. ۵۰۰ عسکر ایتالیایی در میدان هوایی هرات باقی خواهند ماند و حضور از این ها موجب دوام پرواز های بین المللی  در میدان هوایی هرات می شود. همچین ۲۹ میلیون یورو برای تکمیل میدان هوایی هرات اختصاص داده شده است. ایتالیا یک شریک بنیادی برای ایجاد زیر بنا است و دو پروژه دیگر حیاتی است. یکی سرک هرات- چشت شریف که جز پروگرام بنیادی ما برای ختم زندان جغرافیایی افغانستان مرکزی است. این جز سرک گردن دیوار مشهور است و شما هر چند ماه می بینید که هر بخش دیگر این را در حال تمویل استیم و سال آیندهان شاالله و تعالی موجب یک حرکت عظیم خواهد شدیم تا کابل-هرات به صورت مستقیم از راه افغانستان مرکزی ارتباط پیدا کند. در کنار این، اولین پروژه همکاری با ایران از جانب اروپا در افغانستان از طرف ایتالیا صورت خواهد گرفت. یک بخش پول برای مطالعات است تا خط آهن که از طرف ایران شروع شده بود به هرات وصل شود و بخش دیگر اش اعمار این خط آهن است. در کنار این موافقت نامه امضا شد تا سرمایه گذاری های ایتالیا دوام کند و در بخش انرژی نو باز هم همرای ایتالیا داخل مذاکرات شدیم.

 بخش سوم سفر ما به سویدن بود. در این جمع باز هم عساکر سویدنی در گذشته در جوزجان و در ولایت بلخ خدمت کردند و سویدن یک حضور فعال در شمال افغانستان از یک طرف و در تمویل پروگرام های ملی از طرف دیگر فعالیت داشت. سویدن اولین مملکت است که تعهد ده ساله را برای دهه تحول انجام داد و این موافقت نامه در سویدن امضا شد. نتیجه از این تعهد یک میلیارد یورو است که از طرف سویدن که قسمت عظیم این از راه بودجه دولت و یا در همآهنگی با بودجه دولت مصرف خواهد شد و همچنین قسمی که پیشتر گفتم بخش انرژی نکته بنیادی مذاکرات ما است. سویدن ۷۵ فیصد انرژی خود را از منابع آبی تامین می کند و پروژه عمده که در بخش استفاده از آب خود داریم و از باد و غیر و همچنین منابع دیگر مثل گاز و … داریم مورد توجه ما است تا بتوانیم در آینده مثل که در آلمان و ایتالیا می کنیم جمعا با سویدن هم کنفراس های سرمایه گذاری مشترک را ایجاد کنیم تا فضا و تصویر افغانستان از نقط خطر به یک نقطه فرصت بدل شود. من به نمایندگی مردم افغانستان می خواهم ازجلالتمآب هولاند  رئیس جمهور فرانسه،جلالتمآب مرکل صدراعظم آلمان وجلالتمآب گواک  رئیس جمهور شان،جلالتمآب صدراعظم ایتالیا و  رئیس جمهور شان، جلالتمآب رئیس جمهور سویدن و شاهدخت سویدن که به علاقه نهایت زیاد مذاکرات را همرای ما انجام دادند و از تیم افغان استقبال کردند اظهار امتنان کنم و به ملت افغانستان این دستآورد ها را تشریح کنیم تاان شاالله و تعالی نکات امید را که داریم بتوانیم عملی شود.

تشکر!

نصرت پارسا از آریانا نیوز: سلام خدمت شما آقای  رئیس جمهور! پرسش من در باره پناهجویان بود اگر پاسخ دهید. شما وقتی به کشورها ی اروپایی رفتید، کسانی که از اینجا به اروپا رفتند توقع داشتند که یک پیام واضح و امید وار کننده از شما بشنوند. اما شما آنها را به ظرف شویی متهم ساختید. اینها کسانی بودند که به شما رای داده بودند و حتی مرزهای خطرناک اروپا را عبور کردند، یک تعداد شان در آبها غرق شدند. میخواهم از شما بشنوم پیام واضح شما و امیدوار کننده شما به پناهجویان، خانواده های شان و به کشورهای میزبان چیست و پرسش دیگر که آیا شما و شرکای قدرت در حکومت وحدت ملی توانایی این را خواهید داشتید که در سه ونیم سال آینده بتوانید وضعیت رقت بار کنونی را حد اقل تغییر بدهید؟

پاسخ: عنوانی که من زیادترین افتخار رابالایش دارم و همچنین سنگین ترین بار روی دوشم است وقتی است که من به حیث پدر معنوی ملت خطاب میشوم. درد مهاجر را من قلبا احساس میکنم چون به نسلی تعلق دارم که مجبور شدیم که مهاجر شویم. وقتی که من در یک مصاحبه طولانی از ظرفشویی یاد کردم تحقیر نبود. بالعکس اول نکته را ببینید، چقدر داکتر های ما مجبور شدند نرس شوند. چقدر افرادی ما که دکترا داشتند به شمول افراد خانواده من وقتی به آمریکا رفتند مجبور شدند بخاطر یک لقمه نانی که ضرور است و عادلانه و از دست نتیجه کمک شان باشد تکسی رانی کنند. آیا ما و شما دونسل حرفوی خود را از دست دادیم یا نه؟ من به یکی از همکاران بسیار نزدیکم در پوهنتون کابل من برایش زمینه مساعد کردم که به آمریکا برود و ماستری بگیرد پسان شرایط زندگی خانوادگی زندگی بود ازدواج کرد و به کانادا رفت. در کانادا کار جسمی میکند. در کار جسمی شرم نیست اما باید اینرا درک کنیم که ما یک سرمایه گذاری عظیم سر نسل تحصیل یافته خود بخاطر این نکردیم که دوباره بروند و به کارگر غیر حرفوی تبدیل شوند این یک تراژیدی مملکت است.

 نسل دوم و سوم اینها خوشبختانه دارای افتخارات بسیار زیاد شدند. اعضای خانواده من که در آلمان هستند، سیستم آلمان چون طوری است که تاکید نهایت زیاد روی درس است. بچه های کاکا و مامای من که آلمان رفتند همه داکتر طب و غیره شدند اما در آمریکا یک نسل را ما از تحصیلات عالی از دست دادیم. امروز من با آقای قیس صحبت داشتم. میشناسید اش همکار تان است. چند دقیقه قبل همرایش صحبت داشتم. دختر نازنین او را در روز عید من و بی بی گل افتخار این را داشتیم که در آغوش بگیریم. امروز این دختر وجود ندارد. پیغام آقای قیس برای من چی بود! همراه با قاچاقبران انسان مبارزه کن. نکته که اول باید بفهمیم. مسئله دوم مسئله مهاجرت یک مسئله دنیایی است. ازسویدن ۱.۲ میلیون نفر در قرن ۱۹ و ۲۰ تنها به آمریکا رفت. از آلمان میلیون ها نفر در قرن بیست رفتند. آیرلند خالی شد بعد از هر خشکسالی خود. اما در آن شرایط آمریکا باز بود و مرزها باز بود. امروز مسئله مهاجرت چیست. اروپا در ترس است. قوانین شان در حال تغییر است. و قرارداد اجتماعی شان از دیدگاه خودشان تحت حمله است. بنا هموطنان ما باید بفهمند که شرایط دشوار است و تنها اروپا نیست. ۷ سال پیش من به ۵ روز رفتم ولایات شمال را دیدم و از نزدیک قریه ها را گشتم. تخار و بغلان و قندز و غیره. در تخار صد ها فامیل کوچکترین زمین را که داشتند فروختند تا بروند ایران. سرحد را میفهمید به هرکدامی که تیر میشد به ۵ تا ده نفری که تیر میشد همه چیزهایش از پیش اش گرفته میشود. آقای قیس را برایش گوش کنید. این شرایطی است که ما باید بفهمیم. مسئله دیگر تاکید من چرا روی قانونیت بود.

 اول نقطه من خدمت تان بگویم که در هیچ مملکتی من نرفته بودم که کدام موافقت نامه برای سلب حقوق مهاجرین افغان امضا کنم. به وضاحت در سویدن هم برایتان گفتم، در جرمنی هم گفتم و در ایتالیا این مسئله نبود. اما شرکا  مسائل عمده یکدیگر را باید گوش کنند. چون ما باید آمادگی داشته باشیم که در کدام شرایط مهاجرین ما به کدام وضعیت دچار میشوند و چیرقم باید حقوق شان حفظ شود. تمام این ممالک چی سویدن است و چی آلمان است که دوکشوری هستند که  مقدار بسیار زیادی مهاجرین رفته اند دارای قوانین بسیار خاص هستند برای حقوق اینها. این یک پروسه حقوقی است. در این ممالک کسی به طیاره سوار نمیشود  به جبر و پس روان میشود. همراه مهاجرین سویدن که من دیدم تقاضای عمده شان این است که اسناد هویت شان برایشان تثبیت شود. مشکل عمده مهاجرین ما در سویدن این است که ثابت کرده نمیتوانند که افغان هستند و یا اسناد تحصیلی شان چیست. مراحل قانونی طی شود. از کل آلمان از ۷ نفر کرده زیادتر اخراج نشده. بنا برین ترس مهاجرین به مراتب باید کمتر باشد. این حدود چیزی که گفتیم اینست که باید بحث اصولی اساسی و همه جانبه صورت بگیرد تا در چارچوب آن حقوق مهاجرینی که قبول شدند به آن هیچ شک و شبهه نیست و دوام میکند. دیگران را باید برایشان مراحل قانونی به گونه ای عیار شود که بیشترین حقوق را داشته باشند. اما اگر در افغانستان شما خود را قرار بدهید وقتیکه تاجیک ها در افغانستان آمدند آیا ما مهمان نوازی کردیم. یک کمی سر به گریبان خود ببریم و از دل دیگران باید بیاییم نه. اینجا خوشبختانه حاکمیت قانون است در چارچوب اهداف ما باید بحث حاکمیت قانون باشد. در چارچوب حاکمیت قانون انشالله و تعالی اهداف اینها میشود. اما آن دورانی که اینها دروازه های شان باز بود نیست. وضع دنیا تغییر کرده خصوصا وضع امنیتی حمله با پاریس وضع را تغییر داده است.

امید است که این ترس رفع شود و مابتوانیم نقطه آخر بازهم تاکید من به این است که ما بتوانیم تعلیمات حرفوی مسلکی را به گونه ای عیار کنیم که زمینه مهاجرت اقتصادی مشروع برای چند سال به صورت منظم که افغانها بتوانند دارای دارایی مناسب شوند و بتوانند پس بیایند فراهم شود. سر سوال دوم تان بیایم. میراث برایتان معلوم است. وضع زراعت را ببیند. حد اقل افغانستان در سال ۴ میلیارد دالر واردات دارد. ما باید یک ممکلتی باشیم که صادرات زراعتی داشته باشیم. تمرکز بنیادی ما سال آینده طور مثال اینست که ۲۱ بند نو که درظرف دو تا سه سال تکمیل میشوند به کار شروع کنند. هر بخش کاریابی را جداگانه همرایتان بحث میکنیم. آرزوی ملت واضح است و وجیبه ما هم واضح است. جنگ تحمیل شده، من نمیخواهم که دلایل غیر مشروع بگویم اما جنگ تحمیل شده تمام تمرکز ما را روی بقای ما معطوف کرده اما افغانستان فقیر نیست ما فقیر هستیم به حیث مردم. مملکت غنی است این غنا را چگونه به کار میاندازیم انشالله از اهداف سه و نیم سال آینده ما خواهد بود.

عبدلقادر از تلویزیون ملی: مننه  رئیس صاحب! زما پوښتنه داده چې د ملی حکومت دجوړېدونه را په دېخوا تاسو د پاکستان په وړاندې صادقانه اعمال کړی دی، دسولې د پروسې په برخه کې او نورو برخو کې، خوپاکستان ستاسو په وړاندې خپل عکس العمل په جعل او فریب په مخ بیولی دی، اوس د پاکستان له لوری کوم شین څراغ تاسو ته ښودل شوی دی چې تاسو سباته په پاکستان کې د آسیا زړه کنفرانس کې ګډون کوئ؟

 رئیس جمهور: سبا زه ګډون نه کوم، بل سبا دی، سبا ته وزیر صاحب د خارجه ګډون کوی، دا کنفرانس د پاکستان ندی دا د افغانستان کنفرانس دی. کنفرانس شروع شو په استانبول کې، بیا کابل کې ؤ، بیا قزاقستان کې ؤ بیا چین کې ؤ، سږ کال په پاکستان کې دی  او بیا به په یو بل مملکت کې وی، هغه کنفرانس چې په افغانستان باندې دی د افغانستان ولسمشر لاړ نشی، کنفرانس زمونږ دی، ټولې دنیا دا غوښتنه کړې، یو پس له بل نه عمده ترین استازی د دنیا راځی، چیرې چې مونږ ستونزه لرو باید واضح پیغامونه ولرو او پس له دې چې زه  له هغه ځای نه راغلم بیا به ستاسو سره وغږېږم، مننه.

ذبیح الله دور اندیش از تلویزیون خورشید: جناب  رئیس جمهور من دو سوال دارم اگر اجازه شما باشد! هر باری طالبان حاضر به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان میشود و امیدواری های حکومت به این میباشد که تاحدی بتواند در گفتگوهای صلح گام مثبت را بردارد،یکی از رهبران طالبان کشته میشود. آیا واقعا کشتن رهبران طالبان یک  توطیه است که از سوی پاکستان صورت میگیرد؟ و اگر توطیه است پس چرا حکومت افغانستان بیشتر تمرکز به پاکستان میکند. و مشخصا سوال دوم من اینست که بارها حکومت افغانستان پاکستان را متهم کرده که از گروه های هراس افگن حمایت میکند و لانه های هراس افگن در خاک شان است. اگر واقعا اینگونه هست پس چرا هر بار حکومت افغانستان تصمیم به این میگیرد که یک راهکار جدی و یک سیاست جدی را در قبال پاکستان بگیرد با چند نماینده که از سوی پاکستان به افغانستان وارد میشوند حکومت افغانستان درخواست دیدار با حکومت پاکستان میگیرد. چرا یک سیاست روشن را در قبال پاکستان نمیگیرد و پیام مشخص شما در نشست قلب آسیا به کشورها ی منطقه و جهان چی خواهد بود.

تشکر جناب دور اندیش صاحب! چی نام مسمی. نکته اول پیام من را گوش کنید. پیام قبل از پیش اظهار نمیشود. دیگه صبا به پیام گوش کنید انشالله برایتان واضح میشود. نکته اول ما سیاست نهایت واضح داشتیم. آیا سال گذشته در قلب اسلام آباد من اعلام نکردم که ۱۴ سال است که پاکستان در یک جنگ نا اعلان شده با افغانستان قرار دارد. از این کرده سیاست واضح تر در منطقه وجود ندارد. آدم با کسانی بحث میکند که همراهشان یک بحث جدی و مشکل جدی داشته باشد. مسئله بنیادی صلح بین دو دولت مستقل افغانستان و پاکستان است. و از این جهت مناسبات دو دولت مثل مناسبات دو نوجوان واری نیست که یک ساعت آشتی باشد یک ساعت قهر. ما حق داریم که از منافع بنیادی خود در هر مجلس در هر جای بر اساس متین منافع ملی خود دفاع کنیم. سیاست ما در طول سال گذشته هم مورد اجماع جهانی شده و هم یک اجماع منطقوی در حال ایجاد است. امروز آیا کسی هست در دنیا که افغانستان را بگوید که افغانستان موقف بر حق ندارد. این دست آورد است چون مشکل داریم باید بحث اساسی داشته باشیم. دو همسایه که با هم مشکل داشته باشند سر آب سر تقسیم آب. اگر به نتیجه نرسند و مسئله را حل نکنند زندگی قریه  آسان میشود یا تلخ تر؟ دو همسایه که راه مشترک داشته باشند در شهر. اگر اصول و قوانین را به نتیجه نرسند زندگی کل آسان تر میشود یا تلخ تر؟ در قسمت سوال اول تان کدام ثبوتی وجود ندارد که ملا منصور کشته شد. حوادثی که رخ میدهد باید به دقت مطالعه شود. مسئله بنیادی هر ممکلتی که با جنگ دچار بوده و مخصوصا جنگ تحمیل شده دوامدار ایجاد صلح پایدار است. بین صلح پایدار و صلح ناپایدار باید فرق واضح باشد. من در یک مقاله طویل ۸ سال قبل تمام قراردادهای صلح جهانی را که تا آنزمان شده بود تحلیل کردم. آماری که یک پروفیسور اکسفورد در آن زمان ترتیب کرده بود ۵۰ فیصد قراردادهای صلح منجر به جنگ میشود دوباره. بنا مسئله صلح یک مسئله بسیار جدی است مثلیکه جنگ مسئله جدی است. امید است که تلاش های ما دوامدار باشد و دوم هیچ دولت هموطنان خود را رد کرده نمیتواند. هر وطنداری که حاضر به قبول قانون اساسی افغانستان است. اصول و ضوابطی دین مبین اسلام که فصل اول قانون اساسی است که فصل اول قانون اساسی و حقوق اتباع مردم افغانستان که فصل دوم قانون اساسی است. دروازه مذاکره باید باز باشد چون این مسئولیت یک دولت منتخب است.

فیصل زلاند له شمشاد تلویزیون: زما پوښتنه یواځې جرمنی ته د ورغلو افغان ځوانانو په اړه وه، تاسو دغه هیواد ته تللی وئ، په دې برخه کې  د جرمنی د چارواکو سره کومې هوکړې ته ورسېدئ که ځنګه او بل دا چې، اروپایی هیوادونو نه موپه دغه سفر کې د افغان پوځ د هوایی ځواک د تجهیز به برخه کې کومې ژمنې تر لاسه کړی که څنګه؟

 رئیس جمهور: زموږ تګ دوه  برخې لری ځلاند صاحب، یو هغه افراد دی چې سکالر شیپونه لری او په قانونی توګه ځی دوهم هغه افراد دی چې تللی دی او منل شوی دی او دا ډول زښت ډېر افراد دی ځکه چې هغه کلونو کې چې د شوروی پوځ دلته ؤ او وروسته له هغه  دلته اوضاع سمه نه وه،  ډېر افغانان لاړل او په ښه توګه ومنل شول ځینې نور دی چې لا قانونی مراحل یې طی شوی ندی او تر هغه وخته چې قانونی مراحل یې طی شوی ندی زمونږ تاکید پر دې دی چې دا قانونی مراحل طی شی، جرمنی فضل د خدای ج ډېر ښه قوانین لری دا قوانین چې ټینګ ونیسئ د ټولو نه مهمتره ده، ځکه چېرې چې د قانون وضاحت وی او قانون صراحت ولری او حقوق موجود وی نویو حقوقو ته ضرورت نشته .

بله موضوع د اده چې اوس جرمنی باندې د جرمنیانو د لید د نظر نه یو سیل روان دی او ټوله اروپا په دې فکر کې ده دوی خپل سرحدونه تړی، شرایط به نه آسانېږی شرایط به سختېږی، ځکه چې امکاناتو د نظر نه تنها سویدن ته وګورئ، سویډن خپلې مرستې ۶۰ فیصده باقی دنیا ته لږ کړلې د دې لپاره چې مهاجرینو پسې وګرځی نو دوی خاص شرایط لری، شرایط به سختېږی ځکه چې د امکانانو د نظر نه تنها سویډن ته وګورئ سویډن خپلې مرستې ۶۰ فیصده نورې دنیا ته   لا یو واضح اروپایی سطحې باندې موافقې ته نه دی رسېدلی، هغه څه چې مو کړی دی داده چې په دې وخت کې مونږ کومه آماده ګې نه لرو چې  کومې موافقې ته ورسېږو اما دا ټول عمومی چوکاټ باید د تاثیر لاندی راشی او زما مسوولیت څه دی، هیله ده چې ټول یې را سره ومنئ. زما مسوولیت دادی چې په افغانستان کې ثبات راشی چې مونږ مجبور نه شو چې  لاړ شو یا که ځو په ډېرو منسجمو او قانونی لارو باندې لاړ شو، تر څو چې د قیس صاحب تراژیدی تکرار نه شی، د تاسو له ډلې ؤ ګلالی ماشوم یې ما په غېږ کې ونیو، خواوس هغه ماشوم د انسان د قاچاقبرانو له لاسه تباه شوی دی څومره ژوندونه باید تباه شی چې مونږ یوې نتیجې ته ورسېږو.

 اصلی خبره داده لکه چې ورور مخکې پوښتنه وکړه، مونږ باید په راتلونکو کلونو باندې اساسی زور واچووچې اقتصادی وده په هغه رقم وی چې تغیر راشی جرمنی کې په ختم د ۱۹ پېړۍ کې ټول خلک په حرکت کې ول او د ایټالیا هالنډ او سویډن نه په تېښته کې وو،  تېښته څنګه بدله شوه په دې باندې چې نور خلک هلته لاړ شی، وختې چې خپل ژوند یې برابر کړ، نو اصلی هیله مې داده چې ژوند برابر شی او دې باندې به کار کوو.#

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0