توشیح حکم اعدام شش تن از مرتکبین جرایم سنگین (اعلامیه مطبوعاتی)

ارگ، کابل: محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان در مطابقت با احکام قانون اساسی، قوانین جزا و دساتیر دین مبین اسلام و سایر الزامیت‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان، با درنظرداشت تقاضای مکرر خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی، حکم اعدام شش تن از مرتکبین جرایم سنگین و جنایات علیه افراد ملکی و امنیت عامه را به عنوان عاملین شش قضیۀ جداگانه توشیح کرده است.

توشیح این حکم بعد از بررسی دقیق، تکمیل شدن روند منصفانه و عادلانه بودن محاکم با در نظرداشت الزامیت های حقوق بشری افغانستان صورت گرفته است. این حکم امروز توسط مراجع عدلی و قضایی در مطابقت با قوانین کشور اجرا شد.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان و شخص رئیس جمهور با درنظرداشت تطبیق روند شفاف، دقیق و عادلانۀ عدلی و قضایی، متعهد به تأمین عدالت و به کیفر رساندن مجرمینی می باشد، که به اعمال تروریستی و جنایی دست زده و مردم بیگناه را به قتل رسانده، امنیت و مصئونیت عامه را به مخاطره قرار می‌دهند.