رئیس جمهور غنی: بخاطر تکریم به قربانیان حملۀ تروریستی امروز، بیرق افغانستان برای یک روز به حالت نیمه افراشته درآید

رئیس جمهور غنی: بخاطر تکریم به قربانیان حملۀ تروریستی امروز، بیرق افغانستان برای یک روز به حالت نیمه افراشته درآید

جلسۀ ویژۀ شورای امنیت ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به منظور بررسی حادثۀ تروریستی امروزی کابل دایر گردید.

در این جلسه که شام امروز در ارگ انجام شد، شورای امنیت ملی حملۀ تروریستی امروز را با شدیدترین الفاظ محکوم کرد و برای شهدا جنت برین و برای مجروحین صحتمندی کامل آرزو نمود.

محمد اشرف غنی به مسؤولین امنیتی کشور دستور داد که انتقام قربانیان حادثۀ امروز را از  داعشیان که مسؤولیت آنرا به عهده گرفته اند، بگیرند.

 همچنان رئیس جمهور کشور به نهادهای امنیتی و دفاعی کشور دستور داد که به منظور تأمین امنیت بهتر شهروندان کشور به ویژه مراسم تدفین شهدای حادثۀ امروز، تدابیر جدی را اتخاذ کنند.

شورای امنیت ملی فیصله کرد که به منظور تکریم به قربانیان حادثۀ تروریستی امروز، بیرق افغانستان در سراسر کشور و همچنان در سفارت خانه ها و نمایندگی های دیپلماتیک در خارج از افغانستان به  حالت نیمه افراشته درآید.