رئیس‌جمهور غنی: شورای منابع بشری زمینه‌های بهتر تعلیم، تحصیل و حرفه و فن را ایجاد خواهد کرد

رئیس‌جمهور غنی: شورای منابع بشری زمینه‌های بهتر تعلیم، تحصیل و حرفه و فن را ایجاد خواهد کرد

جلسۀ شورای منابع بشری به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری افغانستان، شام دیروز در ارگ روی موضوعات حرفه و فن، سیستم آموزشی، تعلیمات تخنیکی و مسلکی رسمی، تعلیمات تخنیکی و مسلکی غیر رسمی (شاگرد محوری و استاد محوری) تحصیلات عالی و چالش‌های شهرنشینی بحث نمود.

رئیس‌جمهور کشور گفت که دوسال قبل تمرکز بیشتر حکومت روی تقویت سکتور امنیتی بود که این نیروها اکنون از اعتبار بین‌المللی برخوردار شده‌اند، اما حالا تمرکز بیشتر ما روی سرمایۀ بشری می‌باشد.

رئیس‌جمهور غنی گفت که برنامۀ سرمایه بشری و زیربناها به اهتمام داکتر محمد همایون قیومی مشاور ریاست جمهوری در امور زیربنایی و وزیر اقتصاد کشور در حال انسجام می‌باشد.

رئیس‌جمهور افزود که قوای بشری پاسخگو برای تطبیق پلان‌های بشری نبوده، و هیچ‌یک از ادارات در تطبیق پلان شان موفق نبوده‌اند. او از مکاتب و پوهنتون‌ها یاد نموده، گفت که این نهادها فارغ‌التحصیل می‌دهند، اما جوابگو به‌نیازمندی‌های دولت و سکتور خصوصی نمی‌باشد.

رئیس‌جمهور محمداشرف اضافه کرد که اکثر جوانان ما حرفۀ تخصصی ندارند تا به آنان کاریابی صورت گیرد. او گفت که از یکسال بدینسو کار روی قوای بشری جریان دارد، تا زمینۀ مناسب حرفه و فن برای جوانان جستجو گردد.

رئیس‌جمهور گفت، نیاز است تا قوای بشری حرفه‌ای و متخصص در بخش‌های ترانسپورت، نجاری، ساختمان‌سازی، تکنالوژی روز، تخنیک، زراعت  و عرصه‌های دیگر به‌وجود آید.

رئیس‌جمهور غنی بر ضرورت تآمین همکاری بیشتر میان سکتور خصوصی و دولت تأکید ورزیده، گفت که هماهنگی و انسجام بیشتر میان دولت و سکتور خصوصی، باعث تسریع و مؤثریت کار در عرصه‌های مختلف خواهد شد.

رئیس‍جمهور گفت که از سکتور خصوصی خواسته خواهد شد، تا در نشست‍‌های بعدی شورای منابع بشری حضور یابند، زیرا سال‌های گذشته سکتور خصوصی نقش عمدۀ در دولت نداشت. او افزود که با تأمین ارتباطات حکومت با این بخش، اخیراً ۱۶ سکتور جدید فعال گردیده‌است، و سکتور خصوصی آماده‌است که در بخش حرفه و فن نیز سرمایه‌گذاری نماید.

رئیس‌جمهور محمداشرف غنی علاوه کرد که افغانستان برای نخستین‌بار پا به‌عرصۀ صادرات گذاشته، که به‌ارزش ۲۰۰ میلیون دالر تولیدات نوشابه به کشورهای منطقه صادر می‌گردد. او گفت که ما پیش ازاین واردکنندۀ انرژی برق بودیم، و باید افغانستان به صادرکنندۀ انرژی برق مبدل گردد.

رئیس‌جمهور غنی از میثاق شهروندی یاد نموده، گفت که بخاطر ایجاد این میثاق شش ماه بصورت متداوم کار صورت گرفته است، که در آیندۀ نزدیک شاهد نتایج مثبت آن خواهیم بود.

رئیس‌جمهور تأکید ورزید که به‌جامعه مدنی و جوانان در گفتمان‌ها سهم بیشتر داده خواهد شد، و در نشست با آنها خواست‌های شان را خواهیم شنود. او، گفت شورای منابع بشری بخاطر فراهم نمودن آیندۀ بهتر به جوانان، کار خواهد کرد.

رئیس‌جمهور کشور نصاب تعلیمی معارف را به نقد گرفته افزود که باید برنامه‌های بیشتر فن و حرفه در نصاب تعلیمی گنجانده شود، تا شاگردان براساس علاقمندی و به‌گونۀ عملی موضوعات را فرا گیرند. او گفت که با تغییر نظام تعلیمی به حرفه‌ای، سرمایۀ قوای بشری متخصص به‌وجود خواهد آمد.

رئیس‌جمهور گفت که امکانات در بخش تقویت حرفه و فن موجود می‌باشد، اما ضرورت است تا تقسیمات واضح تصمیم‌گیری در ایجاد و تطبیق طرح‌ها صورت گرفته، و روی آن کار شود.

رئیس‌جمهور غنی ایجاد گروه‌های متخصص در بخش حرفه و فن را مهم قلمداد کرده، گفت که شماری از کشورها مانند: هند و چین آماده‌اند، تا در این بخش‌ها افغانستان را همکاری و کمک کنند.

داکتر محمد همایون قیومی مشاور ریئس جمهور در امورزیربنایی، پیرامون سروی یکساله در بخش معارف به‌جلسه گزارش داد. او گفت که سروی مذکور به‌مدت یکسال مشکلات و نیازمندی‌های سکتور معارف را در جُهات مختلف بررسی نمود.

قیومی گفت که در تمام افغانستان ۳۰۰ مکتب حرفه‌ای وجود دارد که مشغول آموزش‌های حرفه و فن بوده، و ۷۰ فیصد شاگردان ذکور می‌باشند. به‌گفته او، نظر به‌سروی انجام شده هیچ‌یک از این افراد در بازار و مارکت کار توانایی انجام کار تخصصی را ندارد.

داکتر قیومی علاوه کرد که در افغانستان از سیستم سنتی کهن استفاده می‌شود، و این سیستم بر پایه تئوری استوار است نه عمل و باید شکل عملی پیدا کند. او، گفت که افغانستان از لحاظ بیکاری در جهان به ردۀ چهارم قرار دارد.

قیومی، از نتایج آموزش مکاتب حرفه‌ای ابراز نارضایتی نموده گفت که پول‌های زیادی در این مکاتب به‌مصرف می‌رسد، اما ماحصل آن اندک می‌باشد. او پیرامون سروی پوهنتون‌های کشور معلومات داده، گفت که در پوهنتون‌های دولتی پنج فیصد کدر دکتورا، ۶۵ فیصد لیسانس می‌باشند.

داکتر محمد همایون قیومی اضافه کرد که مشکل اساسی پوهنتون‌ها در بحث تحقیق می‌باشد، که اکثراً در این زمینه کار تخصصی نمی‌توانند. او تأکید کرد که ساختارهای پوهنتون‌ها به معیارهای روز برابر نیست، و اولویت‌ها و ضرورت‌ها از هم تفکیک نشده‌اند.

او افزود که نیازهای شهری در بخش آب، محیط زیست، مسکن، امنیت، ترانسپورت، توجه به‌خطرات طبیعی می‌باشد که در سیستم تعلیمی و تحصیلی آن‌گونه درنظر گرفته نشده‌است.

داکتر قیومی بر تشخیص اولویت و نیازمندی‌ها تأکید کرده، گفت که زراعت، معادن، صحت، انجنیری، تکنالوژی معلوماتی و تجارت از جمله ضروریات و اولویت‌های جامعه می‌باشند.

عبدالستار مراد وزیر اقتصاد گفت که در بخش حرفه و فن امکانات فراهم می‌باشد، اما مشکل اساسی، نبود افراد متخصص است که از ظرفیت‌های کاری لازم برخوردار نمی‌باشند. او، پیشنهاد کرد که قوای بشری جزء برنامۀ ملی اقتصادی این وزارت گردد.

نسرین اوریاخیل وزیر کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین گفت که در بخش حرفه و فن هزینه‌های هنگفت به‌مصرف می‌رسد، اما نتایج قابل قبول را دربر ندارد. او افزود که ۱۵۰۰۰ هزار تن در بخش حرفه و فن آموزش دیده‌اند، اما در عرصۀ عمل و در بازار کار مؤثریت ندارند.

وزیر کار بر ضرورت تثبیت ظرفیت‌های کمی و کیفی کار و کارگر تأکید کرده، گفت که نیاز است تا پلان سکتور انکشافی مشخص گردد، و تمرکز بیشتر روی خانم‌های صاحب حرفه  صورت گیرد.

دکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی در جلسه گفت که مشکل اساسی این وزارت در سیستم کانکور می‌باشد، و کریکولم فعلی پاسخگو نیست. او تأکید ورزید که باید در سیستم تعلیمی و تحصیلی تغییرات وارد شود، و نیز علاقمندی متعلمین و محصلین در بخش تحصیل و حرفه و فن پیش از پیش مشخص گردد.

وزیر تحصیلات عالی گفت که در پوهنتون‌ها از سیستم درسی کهنه استفاده می‌شد، که اکنون سیستم جدید تحصیلی روی‌دست گرفته شده‌است. او علاوه کرد که در سیستم جدید معیارهای علمی برای استادان نیز مشخص شده، که استادان بدون داشتن سند “پی ایچ دی” پوهاند و بدون داشتن ماستری مستحق رتبۀ پوهنیار شده نمی‌توانند.

نادر نادری مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روابط‌عامه و استراتیژیک دراین جلسه صحبت نموده، گفت که به‌منظور آوردن تغییرات مثبت در نظام تعلیمی، ضرورت به‌گفتمان بنیادی تغییر ذهنیت فرهنگی می‌باشد، تا خانواده‌ها فرزندان شانرا با جبر وادار به انتخاب رشتۀ تحصیلی و فن و حرفه نکنند. او بر تغییر آموزش‌های ابتدای تأکید کرد، و آنرا برای آینده بهتر متعلمین مؤثر و مفید خواند.

رحیل فرمولی معین تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف، از آماده شدن طرح‌های مناسب در بخش حرفه و فن که پاسخگوی نیازمندی‌های روز می‌باشد خبر داده، گفت که به‌منظور مسلکی‌شدن مکاتب در بخش حرفه و فن بزودی طرح‌های به شورای منابع بشری ارائه خواهد شد.

او گفت، یکی از مشکلات که فارغین بازدهی و توانایی انجام کار تخصصی را ندارند این است، که بدون پرداخت فیس به تعلیم پرداخته، و به تعلیم شان بی‌اعتنا می‌باشند. آقای فرمولی از ترتیب پرپوزل بخاطر پرداخت فیس شمولیت به مکاتب یاد نموده، گفت که این پروپوزل به جلسۀ شورا ارائه خواهد شد.

انجنیر احمد ولی شیرزی معین تخنیکی وزارت فواید عامه طی سخنانی، گفت که ایجاد گروه‌های تخصصی حرفه و فن نیاز همه ادارات می‌باشد، و ما را کمک می‌کند تا از افراد حرفه‌ای در بخش‌های تخصصی استفاده نماییم.

رئیس‌جمهور در بخش دیگر از سخنانش گفت که افرادی صاحب حرفه و فن وجود دارند، که ساحۀ کار شان محدود به‌خود شان باقی مانده و ضرورت است، تا هنر و حرفه شان میان مردم گسترش و ترویج پیدا کند.

رئیس‌جمهور غنی در خصوص دیدگاه تعلیمات حرفه‌ای گفت که امکانات بخاطر حمایت از حرفه و فن موجود است، و معیارها دراین بخش واضح می‌باشد، اما در زمینۀ تطبیق آن باید اقدامات جدی و عملی صورت گیرد.

رئیس‌جمهور بر رفع تبعیض در پوهنتون‌ها تأکید ورزید، و آنرا نیازمند یک بحث سرتاسری عنوان کرد. او گفت که باید به‌جای سیستم استاد محوری سیستم شاګرد محوری به‌وجود آید، که این شیوه در رشد ذهنی شاگردان موثر می‌باشد.

رئیس‌جمهور گفت که سیستم درسی فعلی در مطابقت با شرایط معاصر نبوده، و از مواد درسی چندین دهه پیش برای شاگردان تدریس می‌شود. او افزود که سیستم “سی بی آر” در پوهنتون‌ها نیز تطبیق خواهد شد.

رئیس‌جمهور اظهار داشت که در ساختارهای همه نهادها باید رهبری و مدیریت سالم به‌وجود آید، تا مشکلات ادارات در عرصه‌های مختلف مرفوع گردد.

رئیس‌جمهور گفت که ادارات در بخش سکتور خدمات و حفظ و مراقبت کار نکردند، و باید در این عرصه با ایجاد طرح‌های مناسب اقدامات و کار صورت گیرد.