رئیس جمهور غنی: شیوه امتحان برای استخدام باید شفاف، هدف محور و پاسخگو باشد

رئیس جمهور غنی: شیوه امتحان برای استخدام باید شفاف، هدف محور و پاسخگو باشد

جلسه شورای عالی اصلاحات اداری تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان صبح امروز در ارگ دایر گردید.

در آغاز جلسه، داکتر نجیب وردک مسئول برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج (CBR)در مورد چگونگی تطبیق برنامه متذکره معلومات داده، گفت که از طرزالعمل تعدیل شده که هدف آن مشارکت، شفافیت و تسریع پروسه استخدام است، تمام ادارات استقبال کردند.

نجیب الله وردک گفت که در مدت دو هفته با رهبری ۱۲ وزارت خانه و ادارات، نشست های انجام شده است و تعهد خویش را با وزارت خانه ها و ادارات در زمینه استخدام تا پایان ماه قوس تکمیل خواهیم کرد.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه در این جلسه، گفت که ظرفیت های موجود مامورین قراردادی وزارت ها و سایر ادارات دولتی ارزیابی گردد و از طریق برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج  (CBR)جذب و کار و معاشات آنها نیز در نظر گرفته شود.

عبدالستار مراد وزیر اقتصاد، اصلاحات در عرصه استخدام را یک گام مهم دانسته، گفت که با آمدن شفافیت و سرعت در پروسه متذکره، باور و حمایت مردم هم بیشتر می گردد.

نادر نادری مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روابط‌عامه و استراتیژیک در این رابطه گفت که هدف از ایجاد شفافیت و اصلاحات در عرصه استخدام، بیشتر ساختن موثریت است. وی افزود که تامین شفافیت و اصلاحات در پروسه استخدام در رضایت مردم و عرضه خدمات، تاثیر مستقیم و مثبت دارد.

مسعود توخی در مورد تعداد بست ها، لایحه وظایف و شیوه استخدام به جلسه شورای عالی اصلاحات اداری معلومات داد.

رئیس جمهور غنی در این جلسه، ضمن  اینکه از تلاش همه دست اندرکاران پروسه استخدام قدردانی کرده، گفت که اکنون در زمینه (CBR)یک تصویر روشن داریم. وی افزود که تعدیل و تجدید طرزالعمل بخاطر اصلاحات یک کار خوب است اما شیوه ارزیابی و امتحان در زمینه استخدام نیز مهم است.

رئیس جمهور گفت که شیوه امتحان برای استخدام باید شفاف، هدف محور و پاسخگوی نیازمندی ها باشد. وی افزود که ظرفیت کسانیکه استخدام می شوند باید بیشتر ارتقا داده شود و بالای ظرفیت مدیریتی تمرکز بیشتر صورت گیرد.

رئیس جمهور کشور خاطر نشان کرد که ظرفیت های کارمندان قراردادی وزارت خانه ها و سایر ادارات به شکل واضح ارزیابی گردد و بخاطر موثریت بیشتر، به طور عمومی تحصیل، تجربه و دیدگاه آنها در نظر گرفته شود و همچنان طرح پیشنهادی برای استخدام کارمندان قراردادی، ترتیب و برای بحث به جلسه شورای عالی اصلاحات اداری ارائه گردد.

محمد اشرف غنی گفت که جذب ظرفیت ها در ادارات باید بالای عواید و مصرف تاثیر مثبت داشته باشد، تمام ادارات مکلف اند که در صورت نیاز، معلومات ضروری را در اختیار شورای عالی اصلاحات اداری قرار دهند.

رئیس جمهور غنی گفت که شورای عالی اصلاحات اداری ساحه مسئولیت و وظایف، روابط کاری و هماهنگی در عرصه مدیریتی و تخنیکی وزارت خانه ها و ادارات را واضح سازد. وی افزود که تشکیل و وظیفه باید رابطه مثبت داشته باشند.

 رئیس جمهور تصریح کرد که هدف برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج باید با ظرفیت وزارت خانه ها مرتبط باشد و همچنان باید لایحه وظایف، صلاحیت و مسئولیت وزارت خانه ها به سطح معینان، روسای عمومی و روسا واضح گردد.

رئیس جمهور غنی گفت که معیار های عمومی پروسه اصلاحات اداری و استخدام، شفافیت، سهم دادن به زنان و سرعت پروسه استخدام می باشند. وی افزود که پوهنتون ها نیز باید مطابق معیار های کنونی عیار گردد و کدر های خویش را در مطابقت به نیازمندی های کشور، مورد آموزش قرار دهند.