جلسه شورای عالی منابع بشری به ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

جلسه شورای عالی منابع بشری به ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

جلسه شورای عالی منابع بشری تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روز گذشته در ارگ دایر گردید.

در آغاز جلسه داکتر محمد همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در رابطه به مسوده نهایی پلان سرمایه بشری معلومات ارائه کرد.

او گفت که در سیستم آموزشی انستیتوت های تعلیمات تخنیکی مشکلات جدی وجود دارد. بگونه ای که اکثر فارغان انستیتوت ها به جای جذب در بازار کار به ادامه تحصیل در پوهنتون ها روی می آورند.

قیومی افزود: در مورد استادان این مراکز نیز مشکلات جدی دیده می شود. اکثر استادان در این مراکز از ظرفیت کافی برای تدریس برخوردار نبوده و با میتود های جدید آموزشی آشنا نمی باشند.

مشاور ارشد رئیس جمهور گفت که به شکل یک بارگی تغییرات در این انستیتوت ها دشوار بوده، اما به صورت مرحله یی می شود این کار را آغاز کرد. وی خاطر نشان نمود که در مکاتب تخنیکی و مسلکی در کنار آموزش های تیوری به مسایل عملی نیز توجه صورت گیرد و به منظور بالا بردن ظرفیت استادان این مراکز پس از اخذ امتحان می توان آنان را در چند مرحله برای آموزش به کشورهند اعزام کرد.

سپس رحیل محمد فرملی معین تخنیکی و مسلکی وزارت معارف صحبت نموده، گفت که  بیشتر شاگردان این مراکز از طریق کانکور سراسری جذب می شوند و بهتر است در شیوه جذب آنان تجدید نظر صورت گیرد. وی گفت: در این مراکز افرادی جذب گردد که با علاقه مندی خود  این رشته ها را نتخاب و مطابق به نیازمندی بازار باشد.

فرملی ضمن اینکه خواستار افزایش بودجه در بخش آموزش تخنیکی و مسلکی گردید، گفت که در بخش ساختمان، تجهیزات و ارتقای ظرفیت، نیاز به امکانات بیشتر می باشد. وی افزود: نصاب تعلیمی موجود پاسخگوی بازار نمی باشد. وی  در ادامه گفت: که توزیع و چاپ کتاب ها نیز به موقع انجام نمی شود، بهتر است در این بخش از سکتور خصوصی استفاده شود و بر اساس زون ها کتاب ها چاپ وتوزیع گردد.

در این جلسه، عبدالسلام رحیمی ، احمد نادر نادری، محمود بلیغ، دلاور درمل، داکتر ابراهیم شینواری، دید گاه های شانرا در رابطه به  نوآوری در بخش تعلیمات مسلکی و تخنیکی به جلسه شریک نمودند.

 رئیس جمهور غنی در این جلسه گفت که در ۱۵ سال گذشته روی قشر بی بضاعت کشور سرمایه گذاری صورت نگرفته و حالا حکومت تصمیم دارد تا با سرمایه گزاری روی این نسل، آنانرا برای کسب آموزش و مهارت های بیشتر به چین و هند اعزام نماید.

محمد اشرف غنی گفت: در بخش قوای بشری باید تغییرات اساسی وارد شود و شورای عالی منابع بشری به گونه دوامدار در این زمینه کارخواهد کرد. رئیس جمهور در ادامه گفت: به منظور افزایش ارتقای ظرفیت و مدیریت ادارات، در سال آینده به شورای عالی منابع بشری بودجه خاص تخصیص خواهد یافت.

رئیس جمهور با توجه به اهمیت لیسه های مسلکی گفت: لیسه های تعلیمات تخنیکی و مسلکی به مدیران مسلکی سپرده خواهد شد.

رئیس جمهور غنی بر مسلکی شدن ادارات دولتی و منابع بشری تاکید کرده، گفت: در فقدان نیروهای مسلکی هم اکنون بیش از۶۰ هزار کارگر خارجی در کشور مشغول به کار می باشند.

رئیس جمهور در ادامه، گفت که سکتور خصوصی نیز به نیروی انسانی متخصص نیاز دارد و در مشوره با این سکتور باید اقدامات لازم صورت گیرد. وی خاطر نشان کرد که سیستم تعلیمات مسلکی قدامت طولانی دارد و ایجاب می کند که در تمام بخش های آن نوآوری صورت گیرد.