موافقتنامه همکاری های درازمدت دوجانبه میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ایتالیا