جلسۀ کابینه به ریاست رئیس‌جمهور غنی دایر گردید

۲۰ دلو سال ۱۳۹۵

 

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‎جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید.

کابینه، ضمن محکومیت شدید حمله انتحاری عصر سه شنبه کابل، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را موظف نمود، تا مسببین این حادثه را شناسایی و به پنجه قانون بسپارند.

به همین ترتیب، کابینه، برف باری‎های اخیر کشور را به فال نیک گرفته، تصریح نمود که بارندگی‎های اخیر برای زراعت و کشت و کار در افغانستان مثمر واقع میگردد و رشد اقتصادی را حدود سه و نیم فیصد افزایش خواهد داد.

کابینه، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی را موظف نمود، تا به همکاری وزارت های دفاع ملی، امور داخله، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، جمعیت افغانی سره میاشت و سایر ارگان‎های ذیربط در قسمت کمک‎رسانی به آسیب‎دیده‎گان حوادث ناشی از برف‎باری‎ها در ولایات کشور اقدام عاجل نمایند.

متعاقباً، وزیر عدلیه طرح ضمیمه شماره شش قانون نشانها و مدال‎ها در مورد وضع مدال دولتی امیر علی شیر نوایی را به جلسه ارایه نموده افزود که این طرح بداخل شش ماده ترتیب گردیده و در جلسه کمیته قوانین مورد تائید قرار گرفته است. کابینه طرح متذکره رامورد تائید قرار داد.

سپس وزیر عدلیه طرح مقرره زباله‎های طبی را که بداخل پنج فصل و ۲۵ ماده ترتیب گردیده است به جلسه مطرح کرد که در پرنسیپ مورد تصویب قرار گرفت. وزارت‎های صحت عامه و عدلیه موظف گردیدند تا مقررۀ متذکره را تصحیح و نهائی سازند.

وی همچنان، طرح مقرره ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی را که بهداخل سه فصل و ۱۷ ماده ترتیب و مورد تائید کمیته قوانین قرار گرفته است، به جلسه مطرح نمود. کابینه، طرح مقرره متذکره را در پرنسیپ مورد تصویب قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا در ترکیب کمیته اختصاصی ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی، نماینده شاروالی کابل را شامل نموده و از چگونگی نظارت و تفتیش اجازه نامه محیط زیستی، سال یک‎بار به جلسۀ کابینه گزارش ارایه نماید.

وزیر عدلیه، طرح مقرره بورسیه‎های خارجی تحصیلات عالی نظامی را در سه فصل و ۱۹ ماده ترتیب و مورد تائید کمیته قوانین قرار گرفته‎است به جلسه ارایه نمود. کابینه، ضمن تصویب مقرره متذکره، وزارت‎های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را موظف نمود تا برای افسرانی که در خطوط مقدم جبهات از نوامیس ملی حراست می‎نمایند در توزیع بورسیه‎های تحصیلی خارج از کشور اولویت داده و سه ماه قبل از ختم تحصیلات آنها جای مناسب را مطابق رشته‎های تحصیلی شان در‎نظر گیرند و پس از برگشت به وطن در تقرر مجدد شان اقدام عاجل نمایند.

به همین ترتیب وزیر عدلیه طرح مقرره تحصیلات عالی فوق لیسانس را به جلسه مطرح و اضافه نمود، این طرح در شش فصل و ۳۷ ماده ترتیب و به هدف تنظیم امور مربوط به تحصیلات عالی فوق لیسانس( ماستری و دکتورا) در پوهنتون‎ها، تدویر برنامه‎های تحصیلات عالی فوق لیسانس مطابق معیاری‎های ملی و بین‌المللی تدوین و مطابق فیصله کابینه، اصلاحات لازم در آن درج گردیده‌است.

کابینه بعد از بحث همه‌جانبه، وزرای عدلیه، تحصیلات عالی، معارف، مالیه و اقتصاد را تحت نظر مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور زیربناها موظف نمود، تا مقرره یادشده را بازنگری نموده طرح توافق‌شده را به جلسات بعدی کابینه ارایه نمایند.

سپس وزیر تحصیلات عالی پیشنهاد آن وزارت مبنی بر حل مشکل اجرای معاش ماه‌وار آن‌عده اساتید پوهنتون‌های دولتی را که غرض ادامۀ تحصیل به خارج از کشور سفر نموده اند، به جلسه ارایه و خاطر نشان نمود که تعدادی ازاساتید پوهنتون‌های دولتی کشور جهت ادامه تحصیلات عالی در مقاطع ماستری و دوکتورا در کشورهای مختلف مصروف تحصیل می‌باشند که حقوق و امتیازات مادی شان طبق لایحه و مقرره بورسیه‌ها بعد از ارایه گزارش تحصیلی شان طور ربع‌وار اجرا و به خانواده‌های شان پرداخت می‌گردد، اما خانواده‌های اساتید از ناحیه اقتصادی و امرار معیشیت به مشکل مواجه می‌باشند.

کابینه، طرح پیشنهادی وزارت تحصیلات عالی را در پرنسیپ مورد تصویب قرار داده، آن وزارت را موظف نمود، تا در مقررۀ بورسیه‌ها و تحصیلات در خارج، تعدیلات لازم را وارد و مقرره متذکره را طی مراحل نماید.

بعداً، طرح تقویم سال ۱۳۹۶ هجری شمسی توسط وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین به جلسه ارایه و خاطر نشان گردید که این طرح به همکاری اداره جیودیزی و کارتوگرافی ترتیب گردیده و درآن رخصتی‌های عمومی، روزهای ملی و مذهبی، تاریخی و بین‌المللی در نظر گرفته شده‌است. کابینه، ضمن تصویب تقویم سال ۱۳۹۶ وزارت کار، امور اجتماعی، را موظف نمود تا تاریخ (۹) حوت را بنام روز ملی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور و یک هفته را در ماه عقرب بنام هفته صنایع داخلی و سرمایه‌گذاری در اینتقویم درج و سال ۱۳۹۶ هجری شمسی را سال کار جوانان اعلام نماید.

سپس وزیر فواید عامه گزارش پروژه سرک قیصار – لامان را به جلسه ارایه کرد و نیز در رابطه به فیصله بورد حل منازعه، مشکلات فرا راه قرارداد و حصول طلبات از کمپنی قراردادی معلومات داد. وی خاطر نشان نمود که پروسه تدارکاتی کارهای باقی‌مانده سروی و دیزاین بخش اول و دوم منظور گردیده و کار باقی‌ماندۀ بخش‌های سه الی شش پروژه یادشده تحت سروی قرار دارد.

کابینه، ضمن تائید گزارش وزارت فواید عامه، وزرای فواید عامه و مالیه را موظف نمود تا طبق فیصله بورد حل منازعه در قسمت حصول طلبات از کمپنی قراردادی اجراآت قانونی نمایند.

در بخش دیگر اجندا، وزیر اقتصاد به ارتباط حجم بودجه انجوهای ثبت و راجستر شده به جلسه گزارش داد. وی همچنان حجم سرمایه‌گذاری به تفکیک موسسات داخلی و خارجی را مشخص، میزان مصارف بر اساس ولایات را تشریح، چالش‌های فراراه فعالیت موسسات غیر دولتی را بیان داشته، پیشنهادات اصلاحی را در این مورد به جلسه ارایه نمود.

کابینه از وزیر اقتصاد و دست‌اندرکاران آن وزارت تشکری کرده، گزارش آن وزارت را در پرنسیپ مورد تائید قرار داد. جلسه، وزارت اقتصاد را موظف نمود تا در همکاری ارگان‌های ذیربط طرح یادشده را تصحیح و نهائی نموده، به منصه اجرا قرار دهد.

در ادامه، رئیس اداره اراضی افغانستان پیشنهاد مشخص آن اداره را در مورد ایجاد پارک طبیعی توسط موسسه خیریۀ الغرافه کشور قطر به مساحت (۵۰۰۰) جریب زمین دولتی در ولایت فراه به جلسه مطرح نموده خاطر نشان نمود؛ موسسه مذکور موازی (۵۰۰۰) پنج هزار جریب زمین بکر دولتی را در ولایت فراه غرض اعمار پارک طبیعی تقاضا نموده‌اند.

کابینه، پیشنهاد اداره اراضی افغانستان را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، وزیر زراعت، روسای اداره اراضی افغانستان و اداره حفاظت محیط زیست را موظف نمود، تا قرارداد آنرا آماده و امضاء نمایند.

 

سپس معین مالی و اداری شاروالی کابل تقاضای تعدیل قسمتی از ساحات پارکینگ و سبز آزاد جوار سمت شرقی سرک میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی را به ساحه رهایشی – تجارتی که قرار است تو سط سکتور خصوصی احداث گردد، به جلسه مطرح و اضافه نمود؛ در این ساحه ساختمان رهایشی ۳۰ منزله با ۹ منزل پارکینگ توسط یک تن از متشبثین خصوصی کشور اعمار خواهد گردید که در مطابقت با معیار های ساختمانی می‌باشد.

کابینه، بعد از بحث همه جانبه با ورود یک سلسله تعدیلات در مقرره تطبیق ماستر پلان شهری، تعدیل ساحه پیشنهادی را به ساحه تجارتی مورد تصویب قرار داده، شاروالی کابل را موظف نمود، تا در قسمت نقشه آن اجراآت قانونی نماید.

سپس وزیر فواید عامه طرح استملاک موازی (۲۶۶,۶۴) جریب زمین ملکیت اشخاص را که بالای آن سرک حلقوی قیصار – لامان اعمار می گردد به جلسه مطرح نمود. کابینه، طرح متذکره را در پرنسیپ مورد تصویب قرار داده، وزارت فواید عامه و رئیس اداره اراضی افغانستان را موظف نمود تا در قیمت های آن تجدید نظر نموده، وزارت فواید عامه در پرداخت آن اقدام نماید.

به همین ترتیب طرح استملاک موازی (۲۱۳۰) متر مربع زمین ملکیت اشخاص در پروژۀ رهایشی اصحاب بابا واقع ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر؛ استملاک موازی (۸۳۵۹,۹۹) متر مربع زمین ملکیت اشخاص که تحت پلان پروژه (U) ماستر پلان شهر مزار شریف قرار دارد، استملاک موازی (۵۳۰۹,۵) متر مربع زمین ملکیت اشخاص که زمین شان در مسیر سرک ملا غلام ولایت بامیان قرار گرفته، توسط سرپرست اداره ارگان‌های محلی به جلسه مطرح شد که مورد تصویب قرار گرفت.

 

در ادامه، شش مورد معاهدات بین‌المللی توسط معین مالی و اداری وزارت امور خارجه به جلسه مطرح که از آن جمله پنج مورد ذیل مورد تائید قرار گرفت:

  • توافق‌نامه میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دولت امارات متحدۀ عربی در عرصه مبارزه با تجارت غیر قانونی مواد مخدر نشه‌آور و مواد پیش‌ساز آن.
  • یادداشت تفاهم پیرامون همکاری‌ها در عرصۀ مهاجرت میان دولت جمهوری اسلامی افعانستان و حکومت سویدن.
  • راه‌کار مشترک برای آینده میان جمهوری اسلامی افغانستان و اتحادیۀ اروپا پیرامون مسایل مهاجرت.
  • اعلامیه مشترک پیرامون همکاری در زمینه مهاجرت میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت جمهوری فدرال آلمان.
  • اعلامیه مشترک میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری فنلند روی همکاری‌ها در عرصه مهاجرت.

کابینه، وزارت‌های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را موظف نمود تا یادداشت تفاهم میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و سازمان داکتران بدون سرحد برای حفاظت از فعالیت سازمان داکتران بدون سرحد در افغانستان را بازنگری نموده و وزارت امور خارجه بعد از بازنگری، در طی مراحل آن اقدام نماید.