جلسه کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

جلسه کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

جلسه کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان طرح تعدیل و ایزاد بعضی از فقره های قانون کارکنان خدمات ملکی برای ارتقای معلمین، استادان و مدرسین مکاتب، مدارس و موسسات تعلیمی و مسلکی را مورد تصویب قرار داد.

در این جلسه که قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید، وزیر عدلیه طرح تعدیل و ایزاد فقره های جدید قانون کارکنان خدمات ملکی برای ارتقای معلمین، استادان و مدرسین مکاتب، مدارس و موسسات تعلیمی و مسلکی را به جلسه کابینه ارائه کرد و پس از غور و بررسی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه کابینه پیشنهاد اجرای ماکولات ایام تعطیلات تابستانی و زمستانی برای معلمین را که باعث فراهم آوری آسایش و رفاه نسبی برای آموزگاران می گردد، نیز مورد تایید قرار داد.

همچنان وزیر امور شهر سازی، پروژه پلانگذاری شهرک های معلمین در سراسر کشور را به جلسه کابینه ارائه کرد و پس از غور و بررسی به مسئولین مربوطه هدایت داده شد تا چگونگی اعمار شهرک های معلمین را با در نظر داشت شرایط اقلیمی و امکانات مالی موجود مورد بررسی قرار داده، جهت تصویب به جلسه آینده کابینه ارائه نمایند.

همچنان خاطر نشان گردید تا ادارات دولتی که از زمین های مربوط معارف استفاده می کنند بزودی زمین ها و جایداد های مذکور را تخلیه و به دسترس وزارت معارف قرار دهند.

به همین ترتیب معین وزارت اطلاعات و فرهنگ پیشنهاد انتقال آثار گنجینه باختر را جهت نمایش در موزیم های کوریای جنوبی به جلسه کابینه ارائه کرد.

وی گفت: آثار گنجینه باختر که در حال حاضر الی جون سال روان میلادی در موزیم توکیو کشور جاپان در حال نمایش می باشند، قرار است به کوریای جنوبی انتقال گردد و در موزیم های آن کشور به نمایش گذاشته شوند.

جلسه کابینه پس از غور و بررسی در مطابقت به ماده شصت و پنج قانون حفظ آثار تاریخی و فرهنگی افغانستان پیشنهاد انتقال آثار باستانی مذکور را جهت نمایش در موزیم های کوریای جنوبی مورد تایید قرار داد.

سپس هیات رهبری وزارت انرژی و آب گزارش خویش را در مورد آب های زیر زمینی و سطحی کشور و طرح های آن وزارت بخاطر مهار نمودن و چگونگی استفاده از آب های افغانستان را  به جلسه ارائه کرد.

جلسه کابینه پس از غور و بررسی فیصله نمود تا یک کنفرانس بزرگ از سوی وزارت انرژی و آب با اشتراک سایر وزارت های مربوطه بخاطر مدیریت آب های افغانستان در کوتاه، میان و دراز مدت، برگزار گردد.

همچنان وزارت انرژی و آب در همکاری با وزارت مالیه موظف گردید تا در کوتاه، میان و دراز مدت به ظرفیت سازی بخاطر مهار آب های افغانستان بپردازد.

جلسه کابینه فیصله کرد تا وزارت تحصیلات عالی در مورد گنجانیدن رشته مدیریت منابع آبی در پوهنتون های افغانستان نیز اقدام نماید و همچنان کمربند های سبز همانند کمربند سبز کابل در شهر های بزرگ کشور نیز ایجاد شود.

به همین ترتیب جلسه کابینه پیشنهاد وزارت معادن و پترولیم در مورد تعیین هیات با صلاحیت جهت تثبیت مقدار و قیمت گاز مورد نیاز کشور با استفاده از پروژه تاپی با جانب کشور ترکمنستان را مورد بررسی قرار داد.

جلسه کابینه به وزارت معادن و پترولیم هدایت داد تا وزارت مذکور و سایر وزارت های مربوطه، موضوع متذکره را مورد بررسی دقیق قرار داده و بعداً پیشنهاد آنرا جهت تصمیم گیری نهایی به شورای عالی اقتصادی ارائه نماید.