اعلامیه مطبوعاتی

ارگ، کابل: محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان،انتخاب رام نات کوویند را بحیث رئیس جمهور جدید هند تبریک میگوید.

رئیس جمهور کشور ضمن آرزوی موفقیت به آقای رام نات کوویند و سعادت و خوشبختی برای مردم دوست هند، ابراز امیدواری می نماید که مناسبات میان افغانستان و هند در زمان ریاست جمهوری رام نات کوویند بیشتر از پیش تقویت و گسترش یابد.

رئیس جمهور غنی همچنان پراناب موکرجی رئیس جمهور قبلی هند را از دوستان خوب افغانستان دانسته، برای موصوف موفقیت های مزید در زندگی تمنا می کند.

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0