جلسۀ شورای عالی قوای بشری، برنامۀ اصلاحی وزارت معارف را مورد بررسی قرار داد

جلسۀ شورای عالی قوای بشری، برنامۀ اصلاحی وزارت معارف را مورد بررسی قرار داد

جلسۀ شورای عالی قوای بشری به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز دایر گردید و برنامۀ اصلاحی وزارت معارف را مورد بررسی قرار داد.

در این جلسه که در ارگ انجام شد، ابتدا داکتر محمد ابراهیم شینواری معین تعلمیات عمومی وزارت معارف، پلان عمل وزارت معارف را ارائه کرد.

وی گفت که هدف این پلان عمل، تجدید تعهد وزارت معارف در خصوص اصلاح بنیادی سیستم تعلیمی و ساختن معیار به خاطر عملکردهای قابل تطبیق این وزارت می باشد.

داکتر محمد ابراهیم شینواری افزود که برنامۀ اصلاحی وزارت معارف شامل اصلاح وظایف اساسی و تشکیل، منابع بشری، تدارکات، مدیریت مالی، سیستم معلوماتی مدیریت تعلیمی، کنترول و محو فساد، مصرف موثر منابع، نظارت و ارزیابی برنامه های وزارت معارف و تفتیش داخلی می باشند.

معین تعلمیات عمومی وزارت معارف در خصوص کیفیت و مرتبط بودن این برنامه اصلاحی گفت که این بخش پنج فعالیت از جمله اصلاح نصاب تعلیمی، چاپ و توزیع کتب درسی، آموزش معلمین، نظارت تعلیمی و استفاده از تکنالوژی در معارف را احتوا می کند.

وی همچنان گفت که بخش دیگری این پلان اصلاحی، دسترسی عادلانه به معارف است که فعالیت های عمدۀ آن شامل تعلیم کودکان بیرون از مکتب، افزایش سهم سکتور خصوصی در معارف، عادلانه ساختن خدمات تعلیمات عمومی، اصلاح و توسعۀ  تعلیمات تخنیکی و مسلکی و سواد و تعلیم بزرگ سالان می باشند.

به همین ترتیب، وی در رابطه به ابتکارات وزارت معارف، افزایش سهم مردم در معارف، برنامه های تعلیمی برای مناطق محروم و پلان های آینده نیز توضیحات داد.

سپس داکتر محمد همایون قیومی مشاور رئیس جمهور در امور زیربناها، داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه، فیض الله ذکی سرپرست وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، مجیب الرحمن کریمی سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات، شهرزاد اکبر مشاور ارشد رئیس جمهور، رحیلفرملی معین تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف،  اصیلا وردک معین وزارت امور زنان، انجنیر عبدالتواب بالاکرزی معین وزارت تحصیلات عالی و عبدالسبحان رووف معاون پالیسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، دیدگاه های شانرا به تفیصل در رابطه به موضوعات مطرح شده، ارائه کردند.

رئیس جمهور غنی در این خصوص گفت که وضعیت فعلی وزارت معارف پاسخگو نیست و ما ضرورت به برخی اقدامات در این عرصه داریم. وی افزود: هدف اساسی این است که ما چطور در زمینۀ بهبود و کیفیت معارف تغییر بیاوریم و با کار روی مودل های مختلف، این تغییر باید به وجود آید.

رئیس جمهور تصریح کرد که تشکیل فعلی وزارت معارف قابل تداوم نیست و باید تشکیل و وظایف این وزارت مشخص شود. وی افزود که ضرورت به چند جلسه است تا روی وظایف کلیدی بخش های مختلف وزارت معارف، کار صورت گیرد.

رئیس جمهور کشور گفت که یک کارگروه از ادارۀ احصائیه و وزارت مخابرات در رابطه به وزارت معارف کار کند تا تعداد معلمین و امکانات موجوده به صورت دقیق مشخص شود.

وی خاطرنشان کرد: شوراهای که توسط برنامه میثاق شهروندی ایجاد شده اند، می توانند در تثبیت تعداد معلمین، نصاب تعلیمی و مکتب کمک کنند.

رئیس جمهور گفت: از اینکه بیشتر از ۶۰ درصد کارمندان خدمات ملکی در چوکات وزارت معارف می باشند، مدیریت آن در توان این وزارت نیست و ضرورت است تا بخشی از وظایف را از چوکات این وزارت بیرون سازیم.

محمد اشرف غنی افزود که نصاب تعلیمی، تدارکات، مدیریت مالی، استفادۀ موثر از منابع و مبارزه با فساد در وزارت معارف، ضرورت به کارهای بیشتر دارد و ما در این بخش ها باید دیدگاه ها و طرح های جامعۀ مدنی را نیز داشته باشیم تا این بخش ها وظایف شانرا به شکل موثر انجام دهند.

رئیس جمهور در اخیر صحبت هایش گفت که وزارت معارف تا دورۀ صنف دوازدهم تمرکز کند و باید برای دارالمعلمین ها و بخش های تعلیمات تخنیکی، بدیل های دیگر در نظر گرفته شود.