جلسۀ کمیسیون عالی امور مهاجرت به ریاست رئیس‌جمهور غنی، دایر گردید

جلسۀ کمیسیون عالی امور مهاجرت به ریاست رئیس‌جمهور غنی، دایر گردید

جلسۀ کمیسیون عالی امور مهاجرت تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، عصر روز گذشته در ارگ دایر شد.

در آغاز، سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کننده‌گان و همچنان داکتر عالمه و احمدولی حکمی معینان وزارت مذکور گزارش خویش را در رابطه به وضع عمومی مهاجرین و عودت کنندگان، پیشرفت‌ها و چالش‌ها، تدابیر عملی اتخاذ‌ شده در خصوص عودت کنندگان، تصویب بودجۀ پیشنهادی برای کمیتۀ بی‌جاشده‌گان و عودت کنندگان و پلان عملیاتی برای رسیدگی عاجل به عودت کنندگان، به جلسه ارائه کردند.

سپس داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، تادامیچی یاماماتو نمایندۀ خاص سازمان ملل‌متحد در افغانستان، حکمت‌خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه، سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن، داکتر محمد ابراهیم شینواری سرپرست وزارت معارف، نصیر‌احمد درانی وزیر زراعت و مالداری و جواد پیکار رئیس ادارۀ مستقل اراضی، نظریات و دیدگاه‌های شان را در رابطه به موضوع متذکره، ابراز داشتند.

رئیس‌جمهور غنی نیز در این رابطه صحبت نمود و به منظور ترتیب پلان جامع و عملی در خصوص حل مشکلات عودت کنندگان، توزیع زمین به خانواده های مستحق، ایجاد بانک زمین و سایر سهولت‌ها تاکید کرد.

رئیس‌جمهور کشور، در خصوص توزیع زمین برای عودت کنندگان به وزارت عدلیه هدایت داد تا در این مورد مقرره ای را آماده سازند و در صورت استعجالیت بر فرمان تقنینی نیز غور نمایند. همچنان به ریاست مستقل اراضی دستور داد تا تمام املاک دولتی و غیر دولتی را در بانک زمین ثبت نموده و برای توزیع آن، معیارهای واضح را به وجود آورند.

رئیس‌جمهور غنی تاکید کرد که برعلاوۀ تهیۀ سرپناه به عودت کنندگان، برای آنان سهولت‌های اولیه و آموزش نیز فراهم گردد. وی تصریح نمود که رسیده‌گی به مشکل مهاجرین، کار یک وزارت و کمپنی نیست، بلکه باید در این عرصه تمام ادارات مربوطه با همکاری و هماهنگی کار نمایند.