جلسۀ فوق العادۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

جلسۀ فوق العادۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

جلسۀ فوق العادۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز در ارگ دایر گردید.

 طبق اجندا، وزیر عدلیه و رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی را به جلسه مطرح کردند.

 آنان گفتند که طرح تعدیل متذکره در جلسۀ کمیته قوانین تائید و سپس در جلسۀ تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری و به اشتراک وزرا و روسای ادارات دولتی مورد غور و بحث مجدد قرار گرفته که هدف آن را تصنیف بست های ده گانه در ردیف های معین و بهبود پروسه استخدام کارکنان خدمات ملکی،تشکیل می دهد.

 کابینه بعد از بحث همه جانبه طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی را مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را موظف به طی مراحل آن نمود.

 متعاقباً رئیس ادارۀ اراضی افغانستان، مسودۀ طرح تشخیص و توزیع زمین مناسب جهت ادغام مجدد و اعمار مسکن قابل استطاعت برای عودت کننده گان، بیجا شده گان داخلی و فامیل های شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را به جلسه ارایه کرد.

 وی افزود که هدف این طرح، تشخیص و توزیع زمین مناسب برای ادغام مجدد و اعمار مسکن قابل استطاعت، ایجاد یک سیستم عادلانه، شفاف و موثر جهت توزیع زمین های دولتی برای عودت کننده گان، بیجاه شدگان داخلی و فامیل های شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی واجد شرایط، تطبیق معیارها جهت تشخیصآنان، اولویت دهی به آسیب پذیرترین ها و استفاده از زمین توزیع شدۀ دولتی به مقصد ایجاد فرصت های کاری، سرمایه گذاری و معیشت بهتر می باشد.

 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث همه جانبه، طرح متذکره را در پرنسیب مورد تائید قرار داد و ادارۀ اراضی افغانستان را موظف نمود تا طرح مذکور را با درنظر داشت تذکرات جلسه، تصحیح و آن را منحیث فرمان اجرائیوی آمادۀ طی مراحل نماید.