شورای عالی اقتصادی بر ایجاد میکانیزم نظارتی از فعالیت زمین‌های که به دسترس صنعت‌کاران قرار دارد، تأکید کرد

شورای عالی اقتصادی بر ایجاد میکانیزم نظارتی از فعالیت زمین‌های که به دسترس صنعت‌کاران قرار دارد، تأکید کرد

جلسۀ شورای عالی اقتصادی قبل از ظهر امروز به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در قصر چهارچنار دایر گردید.

در این جلسه روی گزارش، پیشنهادات و پلان عملیاتی برای تصفیۀ حساب و تسلیمی فابریکات سمنت غوری و معادن ذغال سنگ کرکر و دودکش، پروسۀ داوطلبی معدن طلا و مس زرکشان ولایت غزنی، پیشنهادت تطبیقی تصدی فابریکات کود و برق، پروژۀ بازسازی ساحات گازدار شبرغان و طرح توزیع و تعیین قیمت زمین در پارک‌های صنعتی بحث شد.

نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم در خصوص تطبیق پلان عملیاتی تصفیۀ حساب فابریکات سمنت غوری و معادن ذغال سنگ کرکر و دودکش گفت که کمپنی قراردادی باید فابریکات یک و دوم سمنت را بازسازی و فابریکه سوم را ایجاد می‌نمود که موفق به این کار نشده است و باید طی ماه‌های آینده همراه آن، تصفیه حساب شود.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه گفت که به منظور رسیدن به راه حل مناسب، خوب است تا مشکلات کمپنی ذیدخل نیز شنیده شود تا در روشنایی آن فیصله صورت گیرد.

رئیس‌جمهور غنی گفت که کمپنی متذکره از قانون سر باز زده است و هدایت داد تا کمیتۀ بین‌الوزارتی به ریاست وزارت معادن و پترولیم، در مورد تصفیه حسابات با کمپنی ایجاد گردد.

در بخش دوم، سرپرست وزارت معادن و پترولیم در مورد پروسۀ داوطلبی معدن طلا و مس زرکشان ولایت غزنی، گفت که قرارداد پیشین معدن طلا مورد مداقه قرار گرفته و وی با بیان دلایل فسخ قرارداد معدن با کمپنی ذیدخل، پیشنهاد داوطلبی مجدد را نمود.

شورای عالی اقتصادی پیشنهاد وزارت معادن و پترولیم را در مورد اعلان مجدد قرارداد معدن طلا در پرنسیپ مورد تأیید قرار داد. رئیس‌جمهور غنی هدایت‌داد تا کمیتۀ مشترک از وزارت‌های مالیه، اقتصاد و معادن با کمپنی قراردادی در مورد شرایط کار صحبت نمایند و در صورت عدم آمادگی کمپنی مذکور در اجرای کار، دوباره قرارداد به اعلان سپرده شود.

در ادامه، پیشنهاد تصدی فابریکات تولیدی کود و برق در مورد وضعیت مالی، تولیدی و رقابتی بازار به جلسه ارائه شد. مسوولین وزارت معادن گفتند که فابریکه مذکور طی سال های متمادی بدون کدام نفع فعالیت داشته است.

مسئولین وزارت معادن گفتند، نظر به اینکه فعالیت‌های این تصدی در درازمدت غیر اقتصادی بوده، پیشنهاد می‌گردد تا در مشارکت عامّه و خصوصی، یک فابریکۀ جدید ایجاد گردد.

آنها پیشنهاد نمودند که کودهای ذخیره شده‌ی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵ به وزارت زراعت به‌فروش برسد، همچنان بازسازی فابریکۀ تصدی کود و برق غیر اقتصادی تمام می‌شود، خوب خواهد بود تا در درازمدت فابریکه جدید با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تن کود در سال از طریق میکانیزم مشارکت عامه و خصوصی و مطالعات امکان سنجی، ایجاد گردد.

شورای عالی اقتصادی پیشنهادات ارائه شده از جانب وزارت معادن و پترولیم را تأیید کرد. رئیس‌جمهور کشور گفت که نیاز به مشاور تخنیکی دراین مورد می‌باشد تا فعالیت تصدی را بررسی نموده و بدیل‌های واضح را به جلسه شورا ارائه نماید.

در بخش اخیر جلسه، معین وزارت صنعت و تجارت، طرح تعیین قیمت زمین در پارک‌های صنعتی را ارائه کرد که پس از بحث های‌همه‌جانبه، رئیس‌جمهور گفت که زمین رایگان توزیع نمی‌شود، اما قیمت‌های زمین باید واقع‌بینانه سنجش و سپس تعیین قیمت گردد.

شورای عالی اقتصادی فیصله کرد که مشاوریت رئیس‌جمهور در امور بانکداری و اتاق‌های تجارت یک میکانیزم واضح به‌خاطر نظارت از فعالیت زمین‌های که به دسترس صنعت کاران قرار دارد، ایجاد نمایند.