چارچوب طراحی شهر کابل، تصویب گردید

چارچوب طراحی شهر کابل، تصویب گردید

جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری، شام روز گذشته به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید و روی چارچوب طراحی شهر کابل و پلانگذاری توزیع جایداد بدیل برای توسعۀ سرک‌های شهید مزاری و عرفانی، بحث و تبادل نظر نمود.

در آغاز جلسه، تیم ساساکی از طریق ویدیو کنفرانس، چارچوب طراحی شهر کابل را ارائه کرد و گفت: طرح متذکره، جایگزین طرح جایکا گردیده است و در پنج بخش طراحی شده که شامل چارچوب انکشاف، چارچوب دیزاین و انکشاف جادۀ دارالامان، چارچوب دیزاین و انکشاف جادۀ شهید مسعود، چارچوب انکشاف شبکه های زیربنا و رهنمودهای تطبیقی می‌باشد.

سپس، ذکی سرفراز سرپرست ریاست شهرسازی وزارت شهرسازی و مسکن صحبت کرده، گفت که این یک طرح واضح و کامل بوده که از مدت یک و نیم سال بدینسو وزارت شهرسازی با تیم ساساکی روی آن کار می‌کنند. وی افزود که نیازمندی‌ها به‌خاطر تطبیق طرح متذکره عبارت اند از ظرفیت، ترتیب مقررات، مدیریت جایدادها، ایجاد چارچوب خاص به‌خاطر مشارکت عامه و خصوصی در تطبیق آن و بودجه برای تطبیق می‌باشد.

جلسه پس از بحث‌های همه‌جانبه، ضمن تشکر از وزارت شهرسازی، تیم ساساکی و سرپرست ریاست شهرسازی، چارچوب طراحی شهر کابل را مورد تصویب قرار داد.

رئیس‌جمهور غنی، از طرح مذکور استقبال کرده، گفت که اکنون یک دیدگاه واضح به‌خاطر انکشاف شهر کابل به میان آمده است. وی به وزارت شهرسازی هدایت داد تا این طرح با تمام جزئیات آن به زبان های دری و پشتو ترجمه شود و بعد از آن، در یک جلسۀ بزرگ با شهریان کابل شریک می‌گردد.

رئیس‌جمهور افزود که پروژه های زودرس به ادارات مشخص واگذار شود و مسئولیت‌ها و وظایف هر اداره نیز مشخص گردد.

بعداً سحر همدرد رئیس پلان و پالیسی شاروالی کابل، دو طرح را در خصوص پلانگذاری توزیع جایداد بدیل برای توسعۀ سرک‌های شهید مزاری و عرفانی به جلسه ارائه کرد.

وی افزود که هر دو طرح در دامنۀ کوه قورغ طراحی شده است که یکی از آن، دارای ۴۰۳ نمرۀ رهایشی معۀ سهولت‌ها و دوم آن که بر اساس طرح رهنمودی ساساکی در ۱۶۳ جریب زمین ترتیب گردیده ، دارای ۴۵۵ نمرۀ رهایشی و تجارتی می‌باشد.

جلسه پس از بحث‌های همه‌جانبه، طرح دوم را مورد تایید قرار داد، اما تصریح گردید که نوع بلاک‌ها و حویلی‌های رهایشی تثبیت گردد، تفکیک ساحۀ سبز و تجارتی صورت گیرد و همچنان خاک‌شناسی ساحه مورد تطبیق گرفته و سیستم های آبرسانی و فاضلاب و انرژی آفتابی در نظر گرفته شود.