جلسۀ فوق العادۀ کابینه تحت ریاست رئیس‌جمهور غنی، طرح شماری از قوانین را مورد تایید قرار داد

جلسۀ فوق العادۀ کابینه تحت ریاست رئیس‌جمهور غنی، طرح شماری از قوانین را مورد تایید قرار داد

جلسۀ فوق‌العاده کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید.

طبق اجندا، وزیر عدلیه طرح قانون معادن را به جلسه مطرح نموده، افزود که طرح قانون معادن به‌داخل (۱۵) فصل و (۷۷) ماده، در جلسۀ کمیتۀ قوانین مورد تائید قرار گرفته است.

کابینه بعد از بحث همه‌جانبه طرح قانون معادن را مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را مؤظف نمود تا طرح متذکره را با یک سلسله تصحیحات، نهایی سازد.

متعاقباً، وزیر عدلیه طرح قانون شاروالی‌ها را به جلسه ارائه نموده، افزود که طرح متذکره در جلسه کمیته قوانین به‌داخل (۳۴) فصل و (۲۲۶) ماده مورد تائید قرار گرفته است.

کابینه بعد از بحث و مداقه، طرح قانون شاروالی‌ها را مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را مؤظف نمود تا قانون متذکره را طبق تذکر جلسه و نظریات اصلاحی وزیر اقتصاد و سایر اعضای کابینه، تصحیح و نهایی سازد.

سپس، طرح قانون شرکت‌های دولتی توسط وزیر عدلیه به جلسه پیشکش و علاوه گردید که طرح متذکره در جلسه کمیتۀ قوانین به‌داخل (۷) فصل و (۵۱) ماده مورد تائید قرار گرفته است.

کابینه طرح قانون شرکت‌های دولتی را مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را مؤظف نمود تا در همآهنگی با وزارت مالیه و مشاور ارشد ریاست‌جمهوری در امور مالی و بانکداری، طرح متذکره را با در نظرداشت نظریات اعضای کابینه مورد غور قرار داده، آن را تصحیح و نهایی سازد.

به همین ترتیب، وزیر عدلیه طرح قانون زون‌های خاص اقتصادی را به جلسه مطرح نموده، گفت که طرح مذکور در کمیتۀ قوانین، به‌داخل (۴) فصل و (۳۳) ماده ترتیب شده است.

کابینه بعد از بحث همه‌جانبه، طرح قانون زون‌های خاص اقتصادی را مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را مؤظف نمود تا طرح متذکره را تحت نظر معاون دوم ریاست‌جمهوری با در نظرداشت نظریات اصلاحی اعضای کابینه، تصحیح و نهایی سازد.

متعاقباً، وزیر عدلیه طرح قانون شرکت توسعۀ زمین را به جلسه مطرح  کرده، گفت که طرح مذکور که به‌داخل (۷) فصل و (۴۶) ماده در جلسه کمیتۀقوانین، مورد تایید گرفته است.

کابینه بعد از بحث همه‌جانبه، طرح قانون متذکره را مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه مؤظف نمود تا عنوان قانون را به «قانون شرکت انکشاف زمین» تصحیح و نظریات اصلاحی اعضای کابینه را در آن درج و آن را نهایی سازد.

در ادامه، وزیر عدلیه طرح قانون مشارکت عامه و خصوصی را به جلسه مطرح  نموده، افزود که طرح مذکور به‌داخل (۸) فصل و (۶۳) ماده در جلسه کمیۀ قوانین مورد تأیید قرار گرفته است.

کابینه بعد از بحث و مداقه، طرح قانون مشارکت عامه و خصوصی را مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را مؤظف نمود تا طرح متذکره را با در نظرداشت نظریات اصلاحی وزرای اقتصاد و فواید عامه، تصحیح و آن را نهایی سازد.

سپس، وزیر عدلیه طرح قانون مبارزه با فساد اداری را که به‌داخل (۵) فصل و (۳۸) ماده در جلسأ کمیتأ قوانین مورد تایید قرار گرفته بود، به جلسه مطرح کرد.

کابینه بعد از بحث همه‌جانبه، وزارت عدلیه را مؤظف نمود تا طرح متذکره را با رعایت اینکه تداخل وظیفوی بین ادارات به‌وجود نیاید، تحت نظر معاون دوم ریاست جمهوری با در‌نظرداشت نظریات اصلاحی اعضای کابینه، مورد بازنگری قرار داده و نهایی سازد.

به همین ترتیب، وزیر عدلیه طرح انفاذ مجدد قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری و اعتبار فیصله‌ها، قرارها و سایر اجراآت اداری محاکم عسکری را که در جلسۀ کمیتۀ قوانین به‌داخل (۲) ماده مورد تایید قرار گرفته بود، به جلسه مطرح کرد که از سوی کابینه مورد تائید قرار گرفت.

متعاقباً، وزیر عدلیه طرح تعدیل و لغو برخی از مواد ضمیمه شماره (۱) قانون اجراات جزایی را به جلسه مطرح نموده، گفت که طرح متذکره در جلسۀ به اشتراک نماینده‌گان وزارت‌های امور داخله و عدلیه، ادارۀ لوی څارنوالی و دفتر شورای امنیت ملی مورد غور قرار گرفت و در نتیجۀ طرح تعدیل مادۀ دهم و لغو ماده دوازدهم، ضمیمه متذکره تسوید و غرض اتخاذ تصمیم به  جلسۀ کابینه تقدیم است.

کابینه طرح متذکره را در پرنسیب مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را مؤظف نمود تا در  این طرح، روی چگونگی تعدیل مادۀ دوازدهم در همآهنگی با معاون دوم ریاست‌جمهوری، قاضی‌القضات و لوی څارنوال غور مجدد نموده و آن را نهایی سازد.

در ادامه، وزیر عدلیه طرح ایزاد در ماده سه صد و پنجاهم قانون اجراات جزایی را به جلسه مطرح کرد که مورد تائید کابینه قرار گرفت.

بعداً موصوف، طرح تعدیل مادۀ هجدهم قانون ثبت احوال نفوس منتشره جریده رسمی شماره (۷۹۳) سال ۱۴۲۱ هـ . ق را که به‌داخل (۳) ماده بعد از تائید کمیته قوانین ترتیب گردیده، به جلسه مطرح نمود که مورد تائید کابینه قرار گرفت.

به همین ترتیب، وزیر عدلیه طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد مقررۀ حق‌الاجرت میدان‌های هوائی و تأسیسات هوانوردی ملکی را که به هدف توسعه و انکشاف میدان‌های هوایی جهت ارایۀ خدمات معیاری ترتیب گردیده، به جلسه مطرح  نمود که مورد تائید کابینه قرار گرفت.

در اخیر جلسه، کابینه طرح تعدیل قانون تصدی‌های دولتی را در پرنسیب مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را مؤظف نمود تا آن را در همآهنگی با نهادهای ذیربط، نهایی سازد.