جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهورغنی دایر گردید

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس‌جمهورغنی دایر گردید

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز در ارگ دایر گردید.

ابتدا، درخواست منظوری اعطای قرارداد پروژۀ خدمات مشورتی دیزاین تفصیلی سرک حلقوی  قیصار- بالامرغاب الی لامان به‌طول ۱۵۱ کیلومتر مربوط وزارت فواید عامه مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.

جلسه، فیصله نمود تا پروژه‌های خدمات مشورتی دیزاین تفصیلی سرک‌ها، ازین پس به‌شکل قرارداد چارچوبی صورت بگیرد.

درادامه، درخواست اعطای قرارداد پروژۀ معدن طلای ولایت بدخشان و پروژۀ مس بلخاب ولایت سرپل مربوط وزارت معادن و پطرولیم از سوی این وزارت ارایه شد و خاطرنشان گردید که موضوع تعهدات مالی، ارایۀ تضمینات مالی و تضاد منافع در این پروژه‌ها رفع گردیده است.

پس از بررسی‌های همه‌جانبه، درخواست وزارت معادن و پترولیم از سوی کمیسیون تدارکات ملی در پرنسیپ مورد تأیید قرار گرفت و خاطرنشان گردید که ادعای موجودیت تضاد منافع شرکت دیلی پیپر (DLA Piper) از سوی دیدبان شفافیت افغانستان در کمیتۀ قوانین بررسی گردد.

پس از آن، تعدیل معیاد بدون افزایش قیمت قرارداد پروژۀ اعمار ساختمان بخش دوم (سیستم آبیاری و کانال) فارم زراعتی اردوخان ولسوالی انجیل ولایت هرات مربوط وزارت زراعت آبیاری و مالداری، مورد تایید قرار گرفت.

رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان به وزارت زراعت، آبیاری و مالداری وظیفه سپرد تا تمامی قراردادهای این وزارت را بررسی نموده و گزارش مفصل آنرا به مقام عالی ریاست‌جمهوری ارایه نماید.

در این جلسه، گزارش تحقق هدایات فیصلۀ قبلی کمیسیون تدارکات ملی پیرامون تعدیل قرارداد پروژۀ سروی ملی آفات و امراض نباتی وزارت زراعت آبیاری و مالداری منظور گردید.

در همین حال، درخواست منظوری اعطای قرارداد تهیه و تدارک ۱۳ قلم حبوبات مورد ضرورت زون ۴۰۴ میوند قوای پولیس به‌شمول نظم عامه و قطعات خاص برای سال‌های مالی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بر اساس قرارداد چهارچوبی مربوط وزارت امور داخله نیز مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور غنی حین بحث بالای پروژۀ متذکره به وزارت‌های مالیه و اقتصاد وظیفه سپرد تا طرح‌های بدیل را به‌شمول ایجاد ادارۀ مجزا برای تدارکات قوای دفاعی و امنیتی شناسایی نموده و گزارش آنرا ارایه نمایند.

همچنان هدایت داده شد که در کوتاه‌مدت، صلاحیت پیش‌برد عقد قراردادها به قوماندانی‌های امنیه سپرده‌شود و نظارت آن از سوی وزارت امورد داخله و نهادهای جامعۀ مدنی صورت بگیرد.

از سوی هم، پیشنهاد وزارت امور داخله در رابطه به درخواست تجدیدنظر پیرامون قرارداد ۱۳ قلم حبوبات بخش‌های ۲ و ۳ مورد تأیید کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت.

در این جلسه، ناظرین ملی و بین‌المللی از جمله کمیسیون‌های مالی و بودجه و اقتصاد ملی شورای ملی، دیدبان شفافیت افغانستان، نمایندۀ بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) و سیستیکا حمایت قاطع نیز حضور داشتند.