موافقتنامۀ کمک مالی به ارزش صد میلیون دالر میان دولت افغانستان و بانک جهانی به امضا رسید

موافقتنامۀ کمک مالی به ارزش صد میلیون دالر میان دولت افغانستان و بانک جهانی به امضا رسید

جلسۀ شورای عالی اقتصادی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان دیروز در ارگ، روی گزارش نشست ارزیابی موافقتنامۀ تسهیلات تجارتی سازمان تجارت جهانی، طرح کاهش فیس انترنت فایبرنوری و ستلایت، گزارش صندوق بین‌المللی پول بحث نمود.

در بخشی از این جلسه، موافقت‌نامۀ کمک مالی غرض تمویل پروژۀ بهبود عمل‌کرد مالی میان دولت افغانستان و بانک جهانی از سوی اکلیل حکیمی وزیر مالیه و شوبهم چوهدری رئیس بانک جهانی به امضا رسید که هدف آن کمک مالی بلاعوض به ارزش ۱۰۰ میلیون دالر امریکایی به منظور رشد و ظرفیت‌سازی مدیریت امور مالی ادارات زیربط حکومت افغانستان می‌باشد.

پروژۀ متذکره چهار بخش را احتوا می‌کند که شامل بودجه به‌عنوان ابزار برای توسعه و انکشاف، افزایش عواید، مدیریت خزاین، پاسخ‌گویی و شفافیت و ایجاد ظرفیت اداری و مدیریت اجرائیوی می‌باشد.

در ادامه، محمدهمایون رسا وزیر تجارت، گزارش نشست ارزیابی موافقت‌نامۀ تسهیلات تجارتی سازمان تجارت جهانی را ارائه کرده گفت: هدف از این گزارش تسریع نقل و انتقالات، ترخیص اموال به شمول اموال تجارتی از گمرکات و بهبود افزایش همکاری میان گمرکات و ادارات ذیربط و بلندبردن ظرفیت می‌باشد.

جلسه پس از بحث‌های همه‌جانبه، گزارش یادشده را مورد تصویب قرار داد و تأکید کرد که باید نهادهای حکومتی در رابطه به ترانزیت و اجرای موافقت‌نامه‌های دوجانبه با وزارت تجارت، هماهنگی و همکاری داشته باشند.

در ادامه، شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در مورد کاهش فیس انترنت، فایبر دراک و ستلایت معلومات‌داده، پیشنهادات را در بخش ازدیاد استفاده از انترنت DSL   و   ۳G و تصویب قیمت‌های پیشنهادی در مورد استفاده از فایبر نوری، و قیمت‌های ترانسپوندر افغان سیت یک، ارائه نمود.

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، محمد همایون قیومی مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور زیربناها، جاوید رسولی رئیس احصائیۀ مرکزی و خان‌جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع در رابطه به کاهش قیمت انترنت و قرارداد کمپنی‌ها و نظارت از این روند صحبت کردند.

رئیس‌جمهور کشور از طرح وزارت مخابرات مبنی بر کاهش قیمت انترنت، فایبر نوری و ستلایت استقبال کرد و از وزیر مخابرات و هم‌کارانش که در این‌زمینه تلاش ورزیده اند تشکر نمود.

وی به وزیر مخابرات، مشاورین مقام عالی ریاست‌جمهوری در امور زیربناها و بانک‌داری و مالی، مسوولین ادارات برشنا و اترا هدایت‌داد تا با کمپنی‌های ذیدخل روی کنترل، ظرفیت و قراردادها صحبت کنند و پیشنهادات مشخص را در این‌زمینه ترتیب و ارائه نمایند.

متعاقباً، خالد پاینده معین وزارت مالیه در مورد گزارش جلسۀ تخنیکی با صندوق بین‌المللی پول معلومات داده گفت که با اعضای صندوق بین المللی پول درخصوص رشد اقتصادی، پیش بینی سال ۲۰۱۸، انفلاسیون، افزایش عواید، افزایش خزاین در ختم سال مالی، مدیریت مالی و اصلاحات صحبت شده است و آنها نیز از طرح‌های اصلاحی و مدیریت مالی حکومت افغانستان، استقبال کردند.

رئیس‌جمهور کشور از وزارت مالیه به‌خاطر ترتیب ستندرد بودجۀ سال جاری تشکر کرد و گفت که بودجه نقطۀ عطف برای حکومت است و همه موارد باید شفاف و مطابق به‌معیارهای بین‌المللی ‌باشد. وی گفت: از همکارانی که در بخش مالی و بودجه تلاش ورزیدند، تقدیر به‌عمل آید.

در اخیر جلسه، براساس فیصلۀ شورای عالی اقتصادی، حکم تقدیر از فابریکۀ ذوب آهن خان استیل به‌منظور سرمایه‌گذاری در بزرگ‌ترین فابریکۀ معیاری، قرائت گردید. در حکم آمده است که شرکت مذکور نظر به‌تولیدات معیاری به‌سطح بین‌المللی و داشتن امکانات مدرن در این زمینه، در امور بازسازی سهم فعال داشته‌است.

در حکم اضافه شده است که در فابریکۀ ذوب آهن خان استیل، به‌تعداد ۵۰۰ تَن در بخش‌های مختلف به‌گونۀ مستقیم و شماری به‌شکل غیر مستقیم مشغول کار اند، به پاس قدردانی از خدمات این فابریکه، تقدیرنامۀ افتخاری منظور است.