رئیس‌جمهور غنی: در اعمار ساختمان‌ها باید از مواد داخلی و محلی استفاده صورت گیرد

رئیس‌جمهور غنی: در اعمار ساختمان‌ها باید از مواد داخلی و محلی استفاده صورت گیرد

جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان دایر گردید.

در این جلسه که قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید، ابتدا محمدجواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی، گزارش خویش را در خصوص پلان تطبیقی ادغام وزارت شهرسازی و مسکن و ادارۀ اسبق اراضی با تمرکز به زمینه‌سازی برای انکشاف یک دیدگاه مدون یا نقشۀ راه، ارائه کرد.

وی در رابطه به تاریخچۀ وزارت شهرسازی و مسکن و ادارۀ اسبق اراضی، چارچوب تحلیل، اصول ادغام، محدودیت‌ها و راه حل‌ها در این خصوص، تحلیل خطرات بالقوه و زمان‌بندی پلان تطبیقی ادغام صحبت کرد و پیشنهادات خویش را در راستای تطبیق بهتر روند ادغام متذکره، بیان نمود.

رئیس‌جمهور غنی پس از استماع گزارش متذکره، با تاکید بر سبک معماری خاص و هماهنگ، گفت که باید پروژه های وزارت شهرسازی و اراضی به گونۀ بهتر تحت مدیریت قرار گیرند.

رئیس‌جمهور افزود که در اعمار ساختمان‌ها، باید از مواد داخلی و محلی استفاده صورت گیرد تا اشتغال‌زایی بیشتر گردد و اقتصاد مردم رونق یابد و همچنان به اولویت‌بندی پروژه ها، مدیریت خطرات، مقاومت ساختمان و جلوگیری از تاثیرات اقلیمی در امور ساختمانی، توجه شود.

رئیس‌جمهور کشور بر تعیین کود زلزله برای مقاومت بیشتر ساختمان‌ها در برابر زلزله، داشتن نقشۀ خاک به‌منظور مقاومت زمین و نوع مواد قابل استفاده در اعمار ساختمان‌ها تاکید ورزید.

رئیس‌جمهور غنی با بیان اینکه دولت شریک سکتور خصوصی است، گفت که مشکلات فراراه سکتور خصوصی به خاطر سرمایه‌گذاری در املاک دولتی برداشته شود و مرکز دیزاین در وزارت شهرسازی و اراضی ایجاد گردد.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد که روی ساختار وزارت شهرسازی و اراضی بحث‌های بیشتر صورت گیرد تا یک ساختار مفید و موثر برای وزارت مذکور ایجاد شود.

در اخیر جلسه، رئیس‌جمهور غنی کتاب‌ها و نقشۀ چارچوب طراحی شهری را امضا نموده و به سرپرست شاروالی کابل سپرد.