رئیس جمهور غنی از اشتراک و نقش فعال اهل هنود در لویه جرگۀ مشورتی صلح تشکر نمود

رئیس جمهور غنی از اشتراک و نقش فعال اهل هنود در لویه جرگۀ مشورتی صلح تشکر نمود

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شام امروز بانمایندگان اهل هنود و سیک در لویه جرگه مشورتی صلح دیدار کرد.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، ابتدا انار کلی هنریار به نمایندگی از هموطنان اهل هنود و سیک صحبت کرد و برگزاری موفقانۀ لویه جرگه مشورتی صلح را با رئیس جمهور و مردم افغانستان تبریک گفت.

هنریار افزود که مباحث لویه جرگه مشورتی صلح در فضای باز صورت گرفت و از رئیس جمهور غنی بخاطر اینکه به نظریات مردم احترام گذاشت، تشکر نموده، گفت که ما به صلحی ضرورت داریم که دایمی و بر مبنای حفظ دستآوردها باشد.

وی از وزارت معارف بخاطر توجه به مکاتب اهل هنود و سیک ابراز امتنان کرد و از رئیس جمهور خواست که در قسمت چشمۀ مقدس در ننگرهار و شمشان در ننگرهار و غزنی توجه نماید.

سپس رئیس جمهور غنی صحبت کرد  و ضمن اینکه از اشتراک و نقش فعال اهل هنود در لویه جرگۀ مشورتی صلح تشکر نمود، گفت که از طریق ارگ ریاست جمهوری، وزارت شهرسازی و اراضی و ادارۀ مستقل ارگان های محل، به مشکلات تان رسیدگی می گردد.

رئیس جمهور کشور در اخیر سخنانش، از نقش بارز اهل هنود در تقویت اقتصاد کشور در گذشته و حال، ابراز امتنان نمود.