رئیس جمهور غنی لست واجدین شرایط برای عضویت در کمیسیون مستقل حقوق بشر را دریافت کرد

رئیس جمهور غنی لست واجدین شرایط برای عضویت در کمیسیون مستقل حقوق بشر را دریافت کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز لست واجدین شرایط برای عضویت در کمیسیون مستقل حقوق بشر را که از سوی نهادهای حقوق بشری و مدنی، انجمن حقوق دانان، شورای علما، نهادهای مدافع و حمایت از حقوق معلولین و پوهنتون ها ترتیب گردیده است، دریافت کرد.
اسناد تحصیلی و سوابق کاری افراد واجد شرایط توسط کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بررسی گردیده و رئیس جمهور کشور از میان این افراد و لستی ۲۷ نفری که قبلاً از سوی کمیته گزینش ترتیب گردیده بود، اعضای جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر را انتخاب خواهد کرد.