منظوری ۱۷ مورد تدارکاتی به‌شمول پروژۀ اعمار بند آبگردان و حفر کانال جدید در ولایت فراه

منظوری ۱۷ مورد تدارکاتی به‌شمول پروژۀ اعمار بند آبگردان و حفر کانال جدید در ولایت فراه

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، شام روز گذشته در ارگ برگزار شد.

در این جلسه، ۱۸ مورد تدارکاتی به بحث و بررسی گرفته شد که در نتیجه، ۱۷ مورد آن به ارزش بیش از ۲.۳۵ میلیارد افغانی از سوی این کمیسیون منظور گردید.

حین بحث بالای پروژۀ تهیه و تدارک یک قلم نان خشک مربوط وزارت امور داخله، رئیس‌جمهور غنی یکبار دیگر بر دقت در تعیین قیمت تخمینی تاکید کرده و به‌منظور معیاری‌سازی قیمت تخمینی، به دیدبان شفافیت افغانستان وظیفه سپرد تا در همآهنگی با وزارت‌های مالیه، اقتصاد، صنعت و تجارت، ادارۀ تدارکات ملی و نمایندگان سکتور خصوصی، طرزالعمل قیمت تخمینی را در مدت دو ماه تهیه نموده و به کمیسیون ارایه نماید.

اما قرارداد پروژۀ بازسازی بخش آبیاری کوکچه و کانال ارچی مربوط وزارت انرژی و آب از سوی کمیسیون تدارکات ملی اعاده گردید.

از سوی‌هم وزارت معادن و پترولیم، گزارش بررسی وضعیت قراردادهای بهره‌برداری سنگ مرمر ولایت‌های (کابل، میدان وردک و ننگرهار) را به کمیسیون ارایه کرد که دو‌بخش آن از سوی کمیسیون منظور شد.

سپس درخواست منظوری ارسال عاجل بودجۀ لازم و اعطای صلاحیت اجرای پروژۀ دیوار احاطۀ سفارت افغانستان در ایالات متحدۀ امریکا مربوط وزارت امور خارجه نیز از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید.

علاوه برآن، یادداشت ادارۀ تدارکات ملی در ارتباط به منظوری تعدیل طرزالعمل محرومیت داوطلب و قراردادی متخلف پس از بررسی‌ها، از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور شد.

تحقق فیصله کمیسیون تدارکات ملی در مورد قراردادهای حفظ و مراقبت جنراتورها و تاُسیسات وزارت دفاع ملی نیز مورد بررسی قرارگرفت و به وزارت مالیه وظیفه سپرده شد که با همآهنگی دافغانستان برشنا شرکت، تمامی قطعات و جزوتام‌های این وزارت، به اساس یک برنامۀ واضح بررسی‌ شده و به شبکۀ ملی برق وصل گردند.

متعاقبا، تحقق فیصلۀ کمیسیون تدارکات ملی در مورد گزارش ریاست بنائی در رابطه به پروژۀ تعمیر جدید مطبعۀ صکوک و یادداشت ادارۀ عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست‌جمهوری در رابطه به ارائه تخفیف (۱۰%) از جانب تصدی بنائی برای پروژۀ تعمیر جدید مطبعه صکوک نیز از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید.

در همین حال درخواست منظوری تعدیل (تمدید معیاد و افزایش قیمت) پروژۀ خدمات انترنت برای پیشبرد امور اسیکودا در ۲۶ سایت گمرکی کشور، برای بار اخیر به مدت ۳ ماه منظور شد.

به همین‌ترتیب درخواست منظوری تعدیل قرارداد پروژۀ خدمات مشورتی (خدمات حقوقی) با شرکت DLA PIPER مربوط وزارت مالیه منظور گردید.

از سوی‌هم، قرارداد پروژۀ خدمات مشورتی برای کود شبکه‌یی افغانستان و ارتقای ظرفیت مربوط دافغانستان برشنا شرکت پس از بحث و بررسی‌های همه‌جانبه، مشروط بر تکمیل اسناد و ترتیب پلان عمل در این زمینه، مورد تایید کمیسیون قرار گرفت.