رئیس جمهور غنی: در خصوص تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات، اقدامات عملی صورت گیرد

رئیس جمهور غنی: در خصوص تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات، اقدامات عملی صورت گیرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان طی نشستی با اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات، مشکلات و خواست های آنان را استماع نمود.

در این نشست که عصر امروز در ارگ انجام شد، عین الدین بهادری رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات و نجیبه مرام معاون کمیسیون مذکور در خصوص فعالیت این کمیسیون، صحبت کرده، گفتند که قانون دسترسی به اطلاعات مقام نخست را در جهان احراز کرده و این دستآورد در اثر توجه رئیس جمهور حاصل شده است.

رئیس و معاون کمیسیون دسترسی به اطلاعات بخاطر حمایت های رئیس جمهور از کمیسیون مذکور و در مجموع از آزادی بیان، تشکر نموده، خاطرنشان کردند که ما در تلاش هستیم تا این نهاد را تقویت بخشیم و توقعات مردم و دولت را برآوده سازیم.

آنها گفتند که کمیسیون مذکور تا اکنون چندین سند حقوقی و رهنمود آموزشی را تهیه کرده، در خصوص شکایات مردم رسیدگی نموده و بیش از چهل جلسه را با مقامات دولتی و رسانه ها تدویر کرده است.

رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های آنان، از فعالیت ها و تلاش های اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات تشکر کرده، گفت که بخاطر اهمیت اساسی که قانون دسترسی به اطلاعات دارد، به کمپاین سرتاسری ضرورت است تا یک آگاهی دهی واضح در این مورد در مرکز و ولایات انجام شود.

رئیس جمهور افزود که جدول واضح از نیازمندی های ولایات در عرصه دسترسی به اطلاعات ترتیب گردد و مشکلات و راه حل های آن نیز در آن گنجانیده شود.

رئیس جمهور کشور تصریح کرد که قانون دسترسی به اطلاعات تدوین شده است و بهترین قانون می باشد و در این مرحله باید اقدامات عملی برای تطبیق آن صورت گیرد.

در اخیر این مراسم حمدالله ارباب یکتن از اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات، تصاویر نقاشی شدۀ احمدشاه بابا، میرویس نیکه و اعلیحضرت غازی امان الله خان را به عنوان تحفه به رئیس جمهور غنی اهدا کرد.