منظوری ۲۱ مورد تدارکاتی به شمول اعمار سرک کنر الی نورستان

منظوری ۲۱ مورد تدارکاتی به شمول اعمار سرک کنر الی نورستان

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان شام روز گذشته، در ارگ تدویر یافت.

در این جلسه، ۲۳ مورد تدارکاتی به بحث گرفته شد که در نتیجه، ۲۱ مورد آن به ارزش بیش از ۳.۶۵ میلیارد افغانی از سوی این کمیسیون منظور گردید.

حین بحث بالای پروژۀ اعمار سرک کنر الی نورستان، رئیس‌جمهور غنی آغاز کار اسفالت سرک را به مردم نورستان تبریک گفت و بر تطبیق و نظارت همه‌جانبۀ این پروژه از سوی وزارت ترانسپورت، تاکید ورزید.

در همین حال ادارۀ تدارکات ملی گزارش کمیتۀ مشترک را که متشکل از نمایندگان شورای امنیت ملی، وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی، ریاست عمومی امنیت ملی، تصدی محافظت عامه و ادارۀ تدارکات ملی بود، مبنی بر نرخ‌گیری برای کرایه‌گیری موترهای زرهی و هایلکس معه بیمۀ این موترها برای کاندیدان انتخابات ریاست‌جمهوری کشور ارایه نمود که پس از استماع گزارش، جلسه پیشنهادات این کمیته را مورد بحث و مداقه قرار داد که سر انجام از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید.

به همین ترتیب، درخواست منظوری تعدیل شماری از پروژه های دیگر پس از بررسی و مداقه، از سوی کمیسیون تدارکات ملی تائید شد.

وزارت انرژی و آب درخواست هدایت پیرامون اعطای قرارداد پروژۀ ساختمان اعمار فاز اول کانال شاهی ولایت لغمان را از کمیسیون تدارکات ملی نمود که پس از بحث‌های همه‌جانبه پروژه متذکره در پرنسیب منظور گردید و به این وزارت وظیفه سپرده شد تا گزارش تفصیلی خویش را به جلسۀ بعدی ارایه کند.

علاوه برآن، درخواست منظوری تصحیح قیمت پروژۀ شبکۀ آب‌رسانی فاز دوم شهر ایبک و ساختمان دفتر اداری، تحویل‌خانه و تعمیر کلورینیشن شبکۀ ولایت سمنگان مربوط ریاست عمومی شرکت آب‌رسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان، از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید.

بعداً وزارت امور داخله درخواست هدایت پیرامون طرح پیشنهادی در مورد پروسۀ تدارکاتی و تنظیم قراردادهای چهارچوبی مواد اعاشوی و محروقاتی قوای پولیس ملی را از کمیسیون تدارکات ملی نمود که پس از بررسی‌های همه‌جانبه، رئیس‌جمهور غنی به این وزارت هدایت داد که نشست جداگانه‌ی را با مقام عالی ریاست‌جمهوری تنظیم نمایند تا در رابطه به ظرفیت و توانایی‌های تخنیکی این وزارت، بحث‌های مفصل صورت گیرد.

از سوی‌هم وزارت اقتصاد درخواست هدایت پیرامون پرداخت اضافه‌کاری و تعدیلات و کار‌های انجام‌شده پروژۀ اعمار ساختمان انستیتوت پروژه‌ سازی این وزارت را نمود که از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید.