جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست رئیس جمهور غنی، دایر گردید

جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست رئیس جمهور غنی، دایر گردید

جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در قصر گلخانۀ ارگ دایر شد.

در آغاز جلسه، مسئولین سکتور امنیتی و دفاعی کشور، گزارش خویش را در رابطه به رویداد تروریستی روز گذشته که در آن شماری از خبرنگاران و هموطنان ما جان‌های شان را از دست دادند، ارائه کردند.

رئیس جمهور غنی ضمن ابراز تاسف بخاطر رویداد متذکره، گفت که آزادی بیان و فعالیت های آزاد رسانه ها برای حکومت از اهمیت خاص برخوردار است. وی به مسئولین مربوطه وظیفه سپرد تا چگونگی وقوع رویداد دیروز و خلاء های امنیتی را بررسی نموده، جزئیات و حقایق را در این رابطه با رسانه ها و مردم شریک سازند.

رئیس جمهور افزود که رویداد تروریستی دیروز، حمله بالای آزادی بیان و جنایت علیه بشریت است و عاملان آن به پنجۀ قانون و عدالت سپرده خواهد شد.

همچنان در جلسۀ شورای امنیت ملی در رابطه به تامین امنیت کابل بخصوص غرب کابل صحبت شد و به منظور اتخاذ تدابیر همه جانبه، هدایات لازم صادر گردید.

در این جلسه در مورد وضعیت امنیتی ولایات مختلف کشور نیز بحث صورت گرفت و ضمن بررسی چالش ها و مشکلات، به مراجع مربوط جهت بهبودوضعیت امنیتی، هدایات مشخص داده شد.

در اخیر جلسه، در خصوص مشکلات افغان‌های مقیم عربستان سعودی بحث صورت گرفت و به مسئولین مربوطه هدایت داده شد تا در زمینه با آنان همکاری نمایند.