اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به حملۀ تروریستی بالای سفارت عراق در کابل

ارگ، کابل: محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، حمله تروریستی بالای سفارت عراق در کابلرا که خلاف موازین و اصول پذیرفته شدۀ بین المللی می باشد، محکوم می کند.

رئیس جمهور گفت: تروریستان به اشارۀ بیگانه گان با انجام این چنین حملات تروریستی می خواهند روابط دوستانۀ افغانستان با کشورهای جهان را آسیب برسانند، اما آنان هرگز به اهداف شوم شان دست نمی یابند.

رئیس جمهور غنی خاطرنشان کرد: از اینکه تامین امنیت ساحات دیپلوماتیک از جمله اولویت های مهم حکومت است، به همین منظور برای تامین امنیت ساحات متذکره، اقدامات بیشتر روی دست گرفته خواهد شد.

رئیس جمهور ضمن اتحاف دعا به روح شهدا و آرزوی شفای کامل به مجروحین این حادثه، از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور قدردانی می نماید که بخاطر مهار این حملۀ تروریستی به اسرع وقت اقدام نمودند.

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0