در باره کمیسیون عالی توسعه شهری

شورای عالی توسعه شهری

بتاسی ازحکم شماره ۲۴۷۶ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۴ مقام ریاست‌جمهوری اسلامی افغانستان شورای عالی توسعه شهری تحت ریاست رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، به هدف تقویت ظرفیت وایجاد هماهنگی بیشتر میان سکتور شهری، جهت جمع‌آوری معلومات، طرح و تدوین پالیسی‌های جامع و تشریک مساعی در انجام فعالیت‌های عمرانی و توسعوی شهری در یک چارچوب ملی برای توسعه شهرها منظور گردیده‌است.

اهداف و وظایف شورای عالی توسعه شهری:

طرح و تصویب پالیسی‌ها، قوانین، مقررات، طرزالعمل‌ها و پلان‌های شهری

  • آوردن اصلاحات در نظام مدریتی اداره‌های سکتور شهری
  • ایجاد هماهنگی و رفع تداخل وظیفوی میان سکتور شهری
  • طرح وتصویب پروژه‌ها وبرنامه‌های توسعه شهری
  • تصویب پلان‌های زیربنای شهرها و شهرک‌ها و مجتمع‌های اداری، رهایشی، صنعتی و تجارتی
  • تشویق حمایت از سکتور خصوصی درعرصه‌ی تطبیق پروژه‌های شهری به‌ویژه مشارکت عامه و خصوصی