در باره شورای عالی اقتصاد

شورای عالی اقتصاد

با وجود پیشرفت‎ها و دستآورد‎ها در ۱۴ سال گذشته، افغانستان با چالش‏های بزرگ در عرصه رشد اقتصاد، کاهش فقر، فرصت‎های کار مستمر برای جمعیت جوان کشور و فراهم آوری بستر مناسب برای سرمایه گذاری و رشد سکتور خصوصی مواجه است. تحقق دیدگاه افغانستان خودکفا در پی خروج نیروهای خارجی، کاهش در سطح کمک‎های نهاد‏ها و کشورهای کمک کننده و وضیعت امنیتی نا مناسب نیاز به دید کلی و ایجاد همآهنگی بهتر میان ادارات ذیربط برای طرح و تطبیق پالیسی‎ها و برنامه‎های ملی اقتصاد و انکشافی دارد.  با درک این حقیقت طرح شوراهای انکشافی به ‎شمول شواری عالی اقتصاد در جلسۀ مؤرخ ۱۱سنبله ۱۳۹۴ کابینه مورد تصویب قرار گرفت و شورای عالی اقتصاد رسماً طی فرمان شماره (۲۰) مؤرخ ۲۶ حمل ۱۳۹۵ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردید.

خط مشی و اهداف شورای عالی اقتصاد

هدف از ایجاد شورای عالی اقتصاد تعیین پالیسی ها و اتخاذ تصامیم و اقدامات اصلاحی جهت رفاه و انکشاف اقتصاد، ترتیب بودجه ملی به اساس برنامه های اصلاحی و اولویت های حکومت، همکاری با سکتور خصوصی و جلب سرمایه گذاری در سکتورهای مختلف می باشد.

وظایف عمده شورای عالی اقتصاد قرار ذیل مشخص شده است:

۱ – تعیین خطوط اساسی و پالیسی‎های مالی و اقتصاد و اولویت‎های انکشافی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت جهت رهنمائی در ساختار بودجه ملی؛

۲ – ارزیابی و اتخاذ تصمیم در مورد طرح ها  و اصلاحات اقتصاد در سطح کشور؛

۳ – همآهنگی پالیسی‏ها و برنامه‎ها در سکتور انکشافی و اقتصاد؛

۴ – راهنمائی جهت ایجاد فضای مناسب برای تشویق و رشد سرمایه گذاری؛

۵ – ارائه هدایات لازم در مورد پیگیری و همآهنگی برنامه‎های ملی دارای اولویت، برنامه‎های همکاری‎های اقتصاد منطقوی و نشست‎های اقتصاد ملی و بین المللی؛

شورای عالی اقتصاد به طور ماهوار تدویر جلسه نموده و در صورت ضرورت جلسات فوق العاده طبق هدایت رئیس جمهوری دایر می نماید.

به منظور هماهنگی و آمادگی لازم برای تدویر جلسات شورای عالی اقتصاد و نیز پیگیری از تطبیق تصامیم شورا و تنظیم امور تخنیکی، وزارت مالیه وظایف دارالآنشاء (سکرتریت) شورای عالی اقتصاد را به پیش می برد.