صفحه اصلی / درباره شورای منابع بشری

شورای رشد سرمایه انسانی

شورای رشد سرمایه انسانی که بنابر دستور رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان تشکیل گردیده‌است، مسئولیت دارد تا برنامه‌های ملی را که در برگیرندۀ تمام ابعاد سرمایه انسانی باشد، ترتیب و تطبیق می‌نماید. تطبیق مؤفقانه این برنامه‌ها منتج به بهبود رفاه ملی، توسعۀ اقتصادی، ایجاد شغل، استفاده از منابع طبیعی به وجه احسن، حفظ محیط زیست، مصئونیت غذایی، بهبود ثبات، تقویت امنیت ملی و غنامندی کیفیت زندگی شهروندان می‌گردد.

 

اهداف و وظایف شورای رشد سرمایه انسانی:

ارایه پیشنهادات و مشورت در مورد چگونگی تبدیل ماموریت دولت و دیدگاه رئیس‌جمهور به اولویت‌های ستراتژیک برای سرمایۀ انسانی و همچنان استفاده بهینه از امکانات پولی در پروژه‌ها.

  • ارزیابی ستراتیژی‌ها، پلان‌ها و فعالیت‌های وزارت‌خانه‌های عضو پیرامون سرمایه انسانی و ارایه نظریات و پیشنهادات مناسب.
  • شریک‌نمودن معلومات پیرامون انکشافات و فعالیت‌های مرتبط به پروژه‌های مشخص و فعالیت‌های ملی به‌منظور جستجوی راه‌های هماهنگی با سایر وزارت‌خانه‌ها و اداره اراضی.
  • مدیریت و ارایه پروژه‌های سرمایه انسانی و ارایه گزارش به کابینه به‌منظور بحث و تصامیم نهایی.
  • ارایه مشورت در مورد پلان‌های سرمایه انسانی و روش‌های ارایه این خدمات، درعین حال، کار و فعالیت من‌حیث مدافع این برنامه‌ها و تقویت ارتباط میان تمام نهاد‌های کلیدی.
  • طرح و تطبیق پلان‌های رفع نیازمندی‌های سرمایه انسانی کشور به‌منظور به حرکت‌آمدن چرخۀ اقتصادی.

رئیس‌جمهور، ریاست مجالس شورا را به عهده خواهند داشت، در عدم موجودیت رئیس‌جمهور، رئیس اجرائیه  و در عدم موجودیت رئیس‌جمهور و رئیس اجرائیه، مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور زیربناها مجالس را ریاست خواهند کرد.