صفحه اصلی / درباره شورای عالی اصلاحات اداری

شورای عالی اصلاحات اداری

شورای عالی اصلاحات اداری به‌منظور تائید خطوط اساسی پالیسی جمهوری اسلامی افغانستان برای مدیریت نظام خدمات ملکی مطابق به مواد قانون اساسی و قوانین نافذۀ کشور تشکیل گردیده‌است.

خط مشی یا اهداف شورای شورای عالی اصلاحات اداری:

  • بازنگری اصلاحات اساسی در وظایف و ساختار تشکیلاتی مورد نیاز ادارات دولتی بالخصوص در ادارات که خدمات اساسی را فراهم می‌سازد.
  • تائید پالیسی‌ها و استراتیژی‌های لازم برای سیستم خدمات ملکی افغانستان برای ایجاد یک نظام مسلکی، پایدار، نیازمند، غیر وابسته و غیر سیاسی.
  • تائید ایجاد سیستم و مدیریت عمومی استخدام کارکنان خدمات ملکی که باعث مسلکی‌سازی نظام و مورد اعتماد مردم قرار بگیرد.
  • تائید دیدگاه پالیسی برای طرح قوانین و مقررات ضروری برای نظام خدمات ملکی و نظارت از تطبیق آنها به سطح ملی.
  • تائید ایجاد سیستم مدیریت ارزیابی اجراآت کارکنان خدمات ملکی
  • تائید میکانیزم شفاف، قابل اعتماد و موثر مدیریت رسیدگی به شکایات کارکنان خدمات ملکی
  • انکشاف پالیسی ملی ارتقای ظرفیت کارکنان
  • تنظیم سیاست معاشات و امتیازات قابل دوام و قابل پرداخت به کارکنان خدمات ملکی