صفحه اصلی / کابینه

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان (قوه اجرائیه) یکی از ارکان ثلاثۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که  بتأسی از حکم مواد هفتاد و یک و هفتاد و پنجم قانون اساسی افغانستان به منظور تعمیل تحقق اهداف جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر حفظ استقلال، دفاع از تمامیت ارضی و صیانت از منافع و حیثیت افغانستان در جامعه بین المللی، تأمین نظم و امن عامه و از بین بردن هر نوع فساد اداری، تنظیم وضع مالی دولت و حفظ دارایی های عامه و طرح پروگرام های انکشافی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنالوژیکی با درنظرداشت اصول دیموکراسی بر مبنای اساسات دین مبین اسلام و قوانین نافذ کشور فعالیت مینماید.

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان عالی ترین مرجع تصمیم گیری رکن اجرائیوی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده، از آنجائیکه مطابق ماده هفتاد و یکم قانون اساسی افغانستان حکومت متشکل از وزرا میباشد که در رأس آن رئیس جمهور قرار دارد، بر مبنای آن کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تحت ریاست رئیس جمهور و به عضویت معاونین ریاست جمهوری و وزرا تدویر جلسه نموده، همچنان سایر اراکین عالی رتبه قوۀ اجرائیه به شمول تعدادی از روسای ادارات مهم دولتی نیز به اساس صلاح دید و تصمیم رئیس کابینه جهت تصمیم گیری تخصصی، موثر و ارزشمند روی موضوعات مهم که بستگی به پیشرفت و ترقی کشور دارد، در جلسات کابینه اشتراک می ورزند.

طبق صراحت قوانین نافذه کشور صلاحیت تصویب و تائید بیشتر از یکصد و نود هفت مورد موضوعات در بخش های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تقنینی در قوانین در جمله صلاحیت های کابینه تسجیل گردیده است. همچنان کابینه جمهوری اسلامی افغانستان برای تنظیم وضع مالی دولت همه ساله بودجه ترتیب شده از سوی حکومت را به تحلیل گرفته، بعد از حصول اطمینان مبنی توازن امور انکشافی نظر به ولایات کشور، بودجه ملی را تائید نموده برای افزایش عواید جهت تمویل بودجه ملی راهکار های مناسبی را ارایه میدارد، همچنان برای تطبیق پروگرام های انکشافی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پالیسی های جامع را که از جانب اعضای کابینه ترتیب می گردد تصویب نموده، هکذا برای قانمندی جامعه اسناد تقنینی را به بحث گرفته و تائید و تصویب مینماید. به همین ترتیب، جهت تنظیم و رهبری امور سیاست خارجی، معاهدات بین المللی را با کشور های دوست مورد مداقه قرار داده، در تطابق با اسناد تقنینی کشور، اسناد بین المللی متذکره را مورد تائید قرار میدهد.

علاوتاً کابینه جمهوری اسلامی افغانستان آن عده موضوعاتی را که نظر به قوانین نافذه، بالاتر از صلاحیت وزارت ها میباشد، مورد بحث و مداقه قرار داده و در حالات استثنایی و اضطراری روی موضوعات مهم ملی و بین المللی تدیر جلسه می نماید.